У складу са Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20- ГВ обустављају се сви започети поступци јавних набавки, осим јавних набавки за које је добијена сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

ЈН 1.1.60/2019 ЗИМСКА РАДНА ОДЕЋА И ОСТАЛА ЗАШТИТНА ОПРЕМА ЗА РАДНИКЕ

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 20.11.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.60/2019 ЗИМСКА РАДНА ОДЕЋА И ОСТАЛА ЗАШТИТНА ОПРЕМА ЗА РАДНИКЕ
Партија 1 -Зимска радна одећа, униформна заштитна средства и рукавице
Партија 2 - Специјална заштитна средства

18100000 радна одећа , специјална радна одећа и прибор

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
20.12.2019. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
20.12.2019. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена Конкурсне документације 28.11.2019.

Појашњење конкурсне документације 12.12.2019.

Одлука о додели уговора 1 1 60 2019 П1

Одлука о додели уговора 1 1 60 2019 П2

Обавештење о закљученом уговору П1

Обавештење о закљученом уговору  П2

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

© ЈКП Зеленило-Београд