У складу са Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20- ГВ обустављају се сви започети поступци јавних набавки, осим јавних набавки за које је добијена сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

JН 1.1.6/2016 – МАТЕРИЈАЛ ОД ГВОЖЂА И ЛИМА, Партија 1- Метални профили

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 01.06.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

JН 1.1.6/2016 – МАТЕРИЈАЛ ОД ГВОЖЂА И ЛИМА, Партија 1- Метални профили
44316400 – метални производи

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
01.07.2016. године до 11:00 часова
Јавно отварање понуда:
01.07.2016. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

1 Измена и допуна конкурсне документације

Појашњење конкурсне документације

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

Обавештење о закљученом уговору

Остала обавештења

© ЈКП Зеленило-Београд