У складу са Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20- ГВ обустављају се сви започети поступци јавних набавки, осим јавних набавки за које је добијена сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

ЈН 1.1.59/2020 - ОСТАЛИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, Партија 1 -Акумулатори

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 29.05.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.59/2020 - ОСТАЛИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, Партија 1 -Акумулатори

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
30.06.2020. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
30.06.2020. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Прва измена и допуна конкурсне документације 1 1 59 2020 П1 080620

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

© ЈКП Зеленило-Београд