У складу са Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20- ГВ обустављају се сви започети поступци јавних набавки, осим јавних набавки за које је добијена сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

ЈН 1.1.53/2019.- ОСТАЛИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, Партија 2-Филтери

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 10.12.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.53/2019.- ОСТАЛИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, Партија 2-Филтери

34913000- разни резервни делови

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
10.01.2020.године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
10.01.2020.године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ 1 Конкурсне документације

ПРИЛОГ 2 Конкурсне документације

Појашњење и одговор на питање 18.12.2019.

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Остала обавештења

© ЈКП Зеленило-Београд