У складу са Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20- ГВ обустављају се сви започети поступци јавних набавки, осим јавних набавки за које је добијена сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

ЈН 1.1.53/2015 КИПЕР 2Т, ком 2

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 17.12.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

КИПЕР 2Т, ком 2 , редни број 1.1.53/2015

Назив и ознака из општег речника набавки:
16600000 специјалне пољопривредне или шумарске машине

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
18.01.2016. до 11:00 часова
Јавно отварање понуда:
18.01.2016. у 11:15 часова

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Измена 1 конкурсне документације 080116
Измена 1 конкурсне документације 080116

Остала обавештења

Одлука о додели

© ЈКП Зеленило-Београд