У складу са Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20- ГВ обустављају се сви започети поступци јавних набавки, осим јавних набавки за које је добијена сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

ЈН 1.1.51/2019 - ДЕЛОВИ ЗА УРЕЂАЈЕ МАРКЕ "IMT BOLJEVAC"

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 15.01.2020.године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.51/2019 - ДЕЛОВИ ЗА УРЕЂАЈЕ МАРКЕ "IMT BOLJEVAC"

34913000- разни резервни делови

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
18.02.2020.године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
18.02.2020.године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ 1 кон.док.

ПРИЛОГ 2 кон.док.

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 27.01.2020.

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

© ЈКП Зеленило-Београд