У складу са Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20- ГВ обустављају се сви започети поступци јавних набавки, осим јавних набавки за које је добијена сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

ЈН 1.1.48/2020 РЕЗЕВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОЗИЛА - Партија 1-Делови за теретна возила марке "МЕРЦЕДЕС", Партија 3-Делови за теретна возила марке "KIA"

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 31.07.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

- 34330000 резервни делови за теретна возила

 

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
08.09.2020. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
08.09.2020. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ 1 конкурсне документације 1 1 48 2020 П1

ПРИЛОГ 3 конкурсне документације 1 1 48 20 П3

Oбавештење о продужетку рока за подношење понуда 1 1 48 20 П1П3

Измена конкурсне документације за ЈН 1.1.48/2020 РЕЗЕВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОЗИЛА - Партија 1-Делови за теретна возила марке "МЕРЦЕДЕС"

Одлука о додели уговора п1

Одлука о додели уговора п3

Обавештење о закљученом уговору П3

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ П1

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

© ЈКП Зеленило-Београд