У складу са Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20- ГВ обустављају се сви започети поступци јавних набавки, осим јавних набавки за које је добијена сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

ЈН 1.1.48/2019 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МОТОРНЕ КОСАЧИЦЕ - Делови за моторне косачице марке "BCS"

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 15.07.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.48/2019 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МОТОРНЕ КОСАЧИЦЕ - Делови за моторне косачице марке "BCS"
34913000 – Разни резервни делови

 

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=220583

Рок за достављање понуда:
15.08.2019. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
15.08.2019. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Остала обавештења

© ЈКП Зеленило-Београд