У складу са Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20- ГВ обустављају се сви започети поступци јавних набавки, осим јавних набавки за које је добијена сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

ЈН 1.1.42 /2019- РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОЗИЛА Партија 2- Делови за теретна возила марке „ ZASTAVA IVECO“

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 23.01.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

34913000 – Разни резервни делови

 

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок задостављање понуда:

26.02.2020. године до 11 часоваЈавно отварање понуда:
26.02.2020. године. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ конкурсне документације

Прва измена конкурсне докуемнтације 1 1 42 19 П2 290120

Прва измена конкурсне документације 1 1 42 2019 290120

Измена конкурсне документације 1.1.42 од 20.02.2020.

Измена конкурсне документације 1.1.42 од 20.02.20202. ПРИЛОГ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА

Одлука о додели уговора 1 1 42 19 П2

Обавештење о закљученом уговору 1 1 42 19 П2

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

© ЈКП Зеленило-Београд