ЈН 1.1.41/2019 -ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА МАРКЕ „ ФАП“

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана12.07.2019.године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.41/2019 -ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА МАРКЕ „ ФАП“
34330000 резервни делови за теретна возила, доставна возила

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
15.08.2019. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
15.08.2019. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ 1

ПРИЛОГ 1А измена

ПРИЛОГ 2

ПРИЛОГ 2А измена

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Измена и допуна конкурсне документације 1 1 41 19 12082019

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

© ЈКП Зеленило-Београд