У складу са Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20- ГВ обустављају се сви започети поступци јавних набавки, осим јавних набавки за које је добијена сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

ЈН 1.1.34 /2019 ВОДОВОДНИ И ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ, Партија 4- Материјал за заливне системе

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 21.03.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.34 /2019 ВОДОВОДНИ И ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ, Партија 4- Материјал за заливне системе
43323000 – опрема за наводњавање

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
23.04.2019. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
23.04.2019. године. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ конкурсне документације

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда 1 1 34 19 П4

Прва измена и допуна конкурсне документације 1 1 34 19 П4

Прва измена и допуна конкурсне документације 1 1 34 19 П4

Одлука о додели уговора 1 1 34 19 P4

Обавештење о закљученом уговору 1 1 34 19 П4

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

© ЈКП Зеленило-Београд