ЈН 1.1.3/2019 ТУЦАНИК

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 11.07.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.3/2019 ТУЦАНИК
44113140-туцаник

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=220346

Рок за достављање понуда:
13.08.2019. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
13.08.2019. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор од 30.07.2019.

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

© ЈКП Зеленило-Београд