ЈН 1.1.2 /2019 - Грађевински материјал -производи, Партија 1-Бетонски ивичњаци и бетонска галантерија

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 02.07.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

44114200 – Производи од бетона

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
02.08.2019. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
02.08.2019. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

© ЈКП Зеленило-Београд