У складу са Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20- ГВ обустављају се сви започети поступци јавних набавки, осим јавних набавки за које је добијена сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

ЈН 1.1.10/2019 МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ТРАВЊАКА Партија 1-Хумус

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 26.03.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

03120000-Хортикултурни производи и производи из расадника

 

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
25.04.2019. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
25.04.2019. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

Обавештење о закљученом уговору 1 1 10 19 П1

Појашњење и додатне информа

Остала обавештења

© ЈКП Зеленило-Београд