У складу са Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20- ГВ обустављају се сви започети поступци јавних набавки, осим јавних набавки за које је добијена сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

  • Почетна
  • Завршене
  • Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

ЈН 1.2.11/2020 СЕРВИС-ПОПРАВКА ВОЗИЛА ТЕРЕТНИХ, КОМУНАЛНИХ И ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА, Партија 4-Сервис-поправка возила марке „MULTICAR“

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 12.08.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.2.11/2020 СЕРВИС-ПОПРАВКА ВОЗИЛА ТЕРЕТНИХ, КОМУНАЛНИХ И ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА, Партија 4-Сервис-поправка возила марке „MULTICAR“

50114000 – услуге поправке и одржавања теретних возила

 

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=245751

Рок за достављање понуда:
14.09.2020. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
14.09.2020. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Прилог уз конкурсну документацију

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.1.48/2020 РЕЗЕВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОЗИЛА - Партија 1-Делови за теретна возила марке "МЕРЦЕДЕС", Партија 3-Делови за теретна возила марке "KIA"

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 31.07.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

- 34330000 резервни делови за теретна возила

 

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
08.09.2020. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
08.09.2020. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ 1 конкурсне документације 1 1 48 2020 П1

ПРИЛОГ 3 конкурсне документације 1 1 48 20 П3

Oбавештење о продужетку рока за подношење понуда 1 1 48 20 П1П3

Измена конкурсне документације за ЈН 1.1.48/2020 РЕЗЕВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОЗИЛА - Партија 1-Делови за теретна возила марке "МЕРЦЕДЕС"

Одлука о додели уговора п1

Одлука о додели уговора п3

Обавештење о закљученом уговору П3

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ П1

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.2.9/2020- РЕМОНТ-ПОПРАВКА АГРЕГАТА И ДЕЛОВА ЗА ВОЗИЛА Партија 2-Ремонт-поправка делова за преносне механизме Партија 6-Ремонт-поправка пумпе високог притиска и дизни Партија 9-Ремонт-поправка машинска обрада моторне групе

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана29.07.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.2.9/2020- РЕМОНТ-ПОПРАВКА АГРЕГАТА И ДЕЛОВА ЗА ВОЗИЛА
Партија 2-Ремонт-поправка делова за преносне механизме
Партија 6-Ремонт-поправка пумпе високог притиска и дизни
Партија 9-Ремонт-поправка машинска обрада моторне групе

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
28.08.2020. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
28.08.2020. године године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ 2

ПРИЛОГ 6

ПРИЛОГ 9

Одлука о додели уговора Партија 2

Одлука о додели уговора Партија 6

Одлука о додели 1 2 9 20 Партија 9

Обавештење о закљученом уговору 1 2 9 2020 П2

Обавештење о закљученом уговору 1 2 9 2020 П6

Обавештење о закљученом уговору 1 2 9 20 P9

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.1.63 /2020 ДЕЛОВИ ЗА УРЕЂАЈЕ МАРКЕ "KUBOTA"

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 10.07.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.63 /2020 ДЕЛОВИ ЗА УРЕЂАЈЕ МАРКЕ "KUBOTA"

Назив и ознака из општег речника набавки:
34913000- разни резервни делови

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
11.08.2020. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
11.08.2020. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору 1 1 63 2020

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.1.51 /2020 РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА СИТНУ МЕХАНИЗАЦИЈУ -Делови за уређаје марке "HUSQVARNA"

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 26.06.2020.године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.51 /2020 РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА СИТНУ МЕХАНИЗАЦИЈУ -Делови за уређаје марке "HUSQVARNA"

34913000- разни резервни делови

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
28.07.2020. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
28.07.2020. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Прилог конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.2.12/2020 СЕРВИС ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА, ТРАКТОРА И НАДОГРАДЊА ВОЗИЛА, Партија 1-Сервис- поправка грађевинских машина марке "CAT"

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 26.06.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.2.12/2020 СЕРВИС ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА, ТРАКТОРА И НАДОГРАДЊА ВОЗИЛА, Партија 1-Сервис- поправка грађевинских машина марке "CAT"

50114000 – услуге поправке и одржавања теретних возила

 

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=243233

Рок за достављање понуда:
29.07.2020. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
29.07.2020. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Прилог уз конкурсну документацију

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

© ЈКП Зеленило-Београд