• Почетна
  • Завршене
  • Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

ЈН 1.1.34 /2019 ВОДОВОДНИ И ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ, Партија 4- Материјал за заливне системе

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 21.03.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.34 /2019 ВОДОВОДНИ И ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ, Партија 4- Материјал за заливне системе
43323000 – опрема за наводњавање

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
23.04.2019. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
23.04.2019. године. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ конкурсне документације

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда 1 1 34 19 П4

Прва измена и допуна конкурсне документације 1 1 34 19 П4

Прва измена и допуна конкурсне документације 1 1 34 19 П4

Одлука о додели уговора 1 1 34 19 P4

Обавештење о закљученом уговору 1 1 34 19 П4

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.1.73/2019 НАБАВКА ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ-ТРАКТОРА СА ПРИКЉУЧЦИМА

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 12.03.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

16000000- пољоприведне машине

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
12.04.2019. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
12.04.2019. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Појашњење и додатне информације

Измена конкурсне документације 20.03.2019.

Измена конкурсне документације 02.04.2019.

Обавештење о закљиученом уговору

Остала обавештења

ЈН 1.1.2/2019 ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ-ПРОИЗВОДИ, Партија 3-Бетон

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 07.03.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.2/2019 ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ-ПРОИЗВОДИ, Партија 3-Бетон

44114000- бетон

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=210258

Рок за достављање понуда:
08.04.2019. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
08.04.2019. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.1.56/2019 ЕЛЕКТРО ДЕЛОВИ ЗА МЕХАНИЗАЦИЈУ И ВОЗИЛА СА СПЕЦИЈАЛНОМ НАДГРАДЊОМ

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 05.03.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.56/2019 ЕЛЕКТРО ДЕЛОВИ ЗА МЕХАНИЗАЦИЈУ И ВОЗИЛА СА СПЕЦИЈАЛНОМ НАДГРАДЊОМ

34913000 – Разни резервни делови

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=209980

Рок за достављање понуда:
05.04.2019. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
05.04.2019. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.1.57/2019 Делови за уређаје марке „ KUBOTA“

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 04.03.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

34913000 – Разни резервни делови

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
04.04.2019. године до 13 часова
Јавно отварање понуда:
04.04.2019. године у 13 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1 1 57 19

Појашњење и додатне информације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Остала обавештења

ЈН 1.1.12 /2019 - СЕМЕ ЗА ЦВЕЋЕ

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 04.03.2019.године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.12 /2019 - СЕМЕ ЗА ЦВЕЋЕ - 03111900 -семење цвећа

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
04.04.2019. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
04.04.2019. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

© ЈКП Зеленило-Београд