У складу са Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20- ГВ обустављају се сви започети поступци јавних набавки, осим јавних набавки за које је добијена сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

  • Почетна
  • Завршене
  • Јавне набавке мале вредности

Јавне набавке мале вредности

ЈНМВ 1.2.44/2015- УСЛУГЕ АНГАЖОВАЊА ГЕОДЕТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник републике србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 31.07.2015. гоине.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке: ЈНМВ1.2.44/2015,УСЛУГЕ АНГАЖОВАЊА ГЕОДЕТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 71250000 – Архитектонске, техничке и геодетске услуге

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
12.08.2015.године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
12.08.2015. године у 11 часова и 15 минута

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈНМВ 1.1.14 /2015- ШРАФОВСКА РОБА, Партија 1-Вијци

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник републике србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 29.07.2015. гоине.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке: ЈНМВ 1.1.14 /2015-ШРАФОВСКА РОБА, Партија 1-Вијци 44530000 –Вијци

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
12.08.2015.године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
12.08.2015. године у 11 часова и 15 минута

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

1.2.32/2015, УСЛУГА РЕВИЗИЈЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник републике србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 24.07.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
УСЛУГА РЕВИЗИЈЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА, ЈНМВ бр. 1.2.32/2015
Назив и ознака из општег речника набавки:
79212100 - Услуге финансијске ревизије

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
07.08.2015. године до 10:00 часова
Јавно отварање понуда:
07.08.2015. године у 10:15 часова

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН МВ 1.1.69./2015- ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ УГРАЂЕН НА МАШИНАМА

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник републике србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 07.07.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
1.1.69./2015 ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ УГРАЂЕН НА МАШИНАМА
Назив и ознака из општег речника набавки:
31000000 –електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал, расвета

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
28.07.2015. године до 11:00 часова
Јавно отварање понуда:
28.07.2015. године у 11:15 часова

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Појашњење и додатне информације

Додатне информације и појашњење конкурсне документације

Остала обавештења

© ЈКП Зеленило-Београд