У складу са Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20- ГВ обустављају се сви започети поступци јавних набавки, осим јавних набавки за које је добијена сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

  • Почетна
  • Завршене
  • Јавне набавке мале вредности

Јавне набавке мале вредности

ЈНМВ броj 1.1.21/2020- ДЕЛОВИ-МЕТАЛНИ ОДЛИВЦИ ЗА ПАРКОВСКИ МОБИЛИЈАР

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 19.02.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

43325000 опрема за паркове и дечија игралишта

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=236744

Рок за достављање понуда:
03.03.2020. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
03.03.2020. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору 

Остала обавештења

ЈНМВ 1.1.20/2020 ДЕЛОВИ И ОПРЕМА ЗА СПОРТСКЕ ТЕРЕНЕ

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 11.02.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈНМВ 1.1.20/2020 ДЕЛОВИ И ОПРЕМА ЗА СПОРТСКЕ ТЕРЕНЕ
43325000 – опрема за паркове и дечија игралишта

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=236283

Рок за достављање понуда:
20.02.2020. године до 12 часова
Јавно отварање понуда:
20.02.2020. године у 12 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈНМВ 1.1.23/2020 БЕТОНСКИ МОБИЛИЈАР

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 11.02.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈНМВ 1.1.23/2020 БЕТОНСКИ МОБИЛИЈАР
43325000 – опрема за паркове и дечија игралишта

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=236279

Рок за достављање понуда:
20.02.2020. године до 13 часова
Јавно отварање понуда:
20.02.2020. године у 13 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈНМВ броj 1.1.25/2020- НОСАЧИ ОД БРОНЗЕ ЗА КЛУПЕ У КНЕЗ МИХАЈЛОВОЈ УЛИЦИ

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 06.02.2020.. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈНМВ броj 1.1.25/2020- НОСАЧИ ОД БРОНЗЕ ЗА КЛУПЕ У КНЕЗ МИХАЈЛОВОЈ УЛИЦИ
44212240-носачи

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
19.02.2020. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
19.02.2020. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење конкурсне документације  10.02.2020.

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН МВ 1.2.14/2019 РЕМОНТ КОТЛОВА

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 23.01.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН МВ 1.2.14/2019 РЕМОНТ КОТЛОВА
50531100- услуге поправке и одржавања котлова

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=234861

Рок за достављање понуда:
04.02.2020. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
04.02.2020. године у 11 часова и 15 минута,

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели 1 2 14 19 

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈНМВ 1.2.13/2019 УСЛУГА ЗАМЕНЕ СТАКАЛА НА ОБЈЕКТИМА

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 22.01.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈНМВ 1.2.13/2019 УСЛУГА ЗАМЕНЕ СТАКАЛА НА ОБЈЕКТИМА
50800000- разне услуге поправке и одржавања

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=234766

Рок за достављање понуда:
03.02.2020. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
03.02.2020. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

© ЈКП Зеленило-Београд