У складу са Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20- ГВ обустављају се сви започети поступци јавних набавки, осим јавних набавки за које је добијена сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

  • Почетна
  • Завршене
  • Јавне набавке мале вредности

Јавне набавке мале вредности

ЈНМВ броj 1.1.33/2020- ПРИБОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана01.04.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

39830000 – производи за чишћење

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
10.04.2020. године до 10 часова
Јавно отварање понуда:
10.04.2020. године у 10 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Одлука о додели уговора П2

Одлука о додели уговора П3

Одлука о додели уговора П4

Обавештење о закљученом уговору П1

Обавештење о закљученом уговору П3

Обавештење о закљученом уговору П4

Обавештење о закљученом уговору П2

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈНМВ 1.2.17/2020 УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА КЛИМАТИЗАЦИОНЕ И РАСХЛАДНЕ ОПРЕМЕ

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 13.03.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈНМВ 1.2.17/2020 УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА КЛИМАТИЗАЦИОНЕ И РАСХЛАДНЕ ОПРЕМЕ
50730000 –услуге поправке и одржавања расхладних група

 

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=238680

Рок за достављање понуда:
24.03.2020. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
24.03.2020. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈНМВ броj 1.1.67/2020- АЛАТ, Партија 4- Резни алат за столарске, грађевинске, браварске и стругарске машине

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 10.03.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈНМВ броj 1.1.67/2020- АЛАТ, Партија 4- Резни алат за столарске, грађевинске, браварске и стругарске машине
44512000 – разни ручни алати

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
20.03.2020. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
20.03.2020. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈНМВ 1.1.41/2020- ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ВОЗИЛА-Материјал за аутокозметику

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 02.03.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈНМВ 1.1.41/2020- ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ВОЗИЛА-Материјал за аутокозметику
39831500 – Средства за чишћење аутомбила

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=2667977

Рок за достављање понуда:
12.03.2020. године до 12 часова
Јавно отварање понуда:
12.03.2020. године у 12 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈНМВ 1.1.22/2020 НАБАВКА - ФИТНЕС КАРДИО РЕКВИЗИТА

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 21.02.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈНМВ 1.1.22/2020 НАБАВКА - ФИТНЕС КАРДИО РЕКВИЗИТА
43325000 – опрема за паркове и дечија игралишта

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=237012

Рок за достављање понуда:
03.03.2020. године до 13 часова
Јавно отварање понуда:
03.03.2020. године у 13 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈНМВ 1.1.24 /2020 - ЗЕМЉА ЗА ЦВЕЋЕ

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 19.02.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈНМВ 1.1.24 /2020 - ЗЕМЉА ЗА ЦВЕЋЕ

03100000 - Пољопривредни и хортикултурни производи

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
03.03.2020.године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
03.03.2020.године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор и појашњење конкурсне документације 26.02.2020.

Одлука о додели уговора 1 1 24 20 180320

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

© ЈКП Зеленило-Београд