У складу са Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20- ГВ обустављају се сви започети поступци јавних набавки, осим јавних набавки за које је добијена сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

  • Почетна
  • Завршене
  • Јавне набавке мале вредности
  • ЈНМВ број 1.1.31/2020 – TOНЕРИ, КЕТРИЏИ,РИБОНИ, РИБОНИ ЗА ШTАМПАЧЕ, ФОТОКОПИР АПАРАТЕ И МУЛТИФУНКЦИОНАЛНЕ УРЕЂАЈЕ, Партија 5-Тонери и кетриџи за штампаче марке „KYOCERA“

ЈНМВ број 1.1.31/2020 – TOНЕРИ, КЕТРИЏИ,РИБОНИ, РИБОНИ ЗА ШTАМПАЧЕ, ФОТОКОПИР АПАРАТЕ И МУЛТИФУНКЦИОНАЛНЕ УРЕЂАЈЕ, Партија 5-Тонери и кетриџи за штампаче марке „KYOCERA“

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 13.05.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈНМВ број 1.1.31/2020 – TOНЕРИ, КЕТРИЏИ,РИБОНИ, РИБОНИ ЗА ШTАМПАЧЕ, ФОТОКОПИР АПАРАТЕ И МУЛТИФУНКЦИОНАЛНЕ УРЕЂАЈЕ,
Партија 5-Тонери и кетриџи за штампаче марке „KYOCERA“

30125110-тонер за ласерске штампаче и телефакс машине

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=240871

Рок за достављање понуда:
25.05.2020. године до 12 часова
Јавно отварање понуда:
25.05.2020. године у 12часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 1 1 31 2020 П5

Обавештење о закљученом уговору  1 1 31 П5

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

© ЈКП Зеленило-Београд