У складу са Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20- ГВ обустављају се сви започети поступци јавних набавки, осим јавних набавки за које је добијена сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

ЈНМВ броj 1.1.17/2020- ЕЛЕКТРОДЕ И БРУСНЕ ПЛОЧЕ, Партија 2- Брусне плоче

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 03.07.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈНМВ броj 1.1.17/2020- ЕЛЕКТРОДЕ И БРУСНЕ ПЛОЧЕ, Партија 2- Брусне плоче
14811300 –брусне плоче

 

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
17.07.2020. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
17.07.2020. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 1 1 17 20 П2

Остала обавештења

Обавештење о закљученом уговору

© ЈКП Зеленило-Београд