У складу са Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20- ГВ обустављају се сви започети поступци јавних набавки, осим јавних набавки за које је добијена сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

ЈНМВ 1.2.20 /2020 РЕМОНТ И СЕРВИСИРАЊЕ ТАХОГРАФА СА ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ(Сервисирање тахографа и функционално одржавање)

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана31.07.2020.године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈНМВ 1.2.20 /2020 РЕМОНТ И СЕРВИСИРАЊЕ ТАХОГРАФА СА ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ(Сервисирање тахографа и функционално одржавање)
50800000 - раузне услуге поправке и одржавања

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
11.08.2020. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
11.08.2020. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ

Одлука о додели

Обавештење о закљученом уговору 1 2 20 2020

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

© ЈКП Зеленило-Београд