У складу са Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20- ГВ обустављају се сви започети поступци јавних набавки, осим јавних набавки за које је добијена сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

ЈН МВ 1.1.61/2020-КАРДАНИ, ЛЕЖАЈЕВИ, ХИДРАУЛИЧНА ЦРЕВА ЗА МЕХАНИЗАЦИЈУ И ВОЗИЛА, Партија 3- Кардани за прикључне уређаје

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 03.08.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

34913000- разни резервни делови

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
14.08.2020. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
14.08.2020. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 1 1 61 2020 П3 1 1 61 2020 P3

Обавештење о закљученом уговору 1 1 61 2020 П3

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

© ЈКП Зеленило-Београд