• Почетна
  • Завршене
  • Јавне набавке мале вредности

Јавне набавке мале вредности

ЈНМВ 1.1.36/2019 - ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ УГРАЂЕН НА МАШИНАМА

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 25.04.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈНМВ 1.1.36/2019 - ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ УГРАЂЕН НА МАШИНАМА
31000000 –електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал, расвета

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=213910

Рок за достављање понуда:
09.05.2019. године до 13 часова
Јавно отварање понуда:
09.05.2019. године у 13 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели 1 1 36 19

Oбавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈНМВ 1.1.22/2019 МЕТАЛНИ ОДЛИВЦИ ЗА ПАРКОВСКИ МОБИЛИЈАР

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 24.04.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈНМВ 1.1.22/2019 МЕТАЛНИ ОДЛИВЦИ ЗА ПАРКОВСКИ МОБИЛИЈАР
43325000 -опрема за паркове и дечија игралишта

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=213792

Рок за достављање понуда:
07.05.2019. године до 13 часова
Јавно отварање понуда:
07.05.2019. године у 13 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈНМВ броj 1.1.77/2019- НАБАВКА КОНТЕЈНЕРА ЗА СМЕШТАЈ РАДНИКА

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 03.04.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈНМВ броj 1.1.77/2019- НАБАВКА КОНТЕЈНЕРА ЗА СМЕШТАЈ РАДНИКА

34221000- покретни контејнери за посебне набавке

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
12.04.2019. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
12.04.2019. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

АНТИВИРУС И МРЕЖНИ МОНИТОРИНГ, П1 Антивирус редни број ЈН МВ 1.2.39/2019

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 06.03.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

АНТИВИРУС И МРЕЖНИ МОНИТОРИНГ, П1 Антивирус редни број ЈН МВ 1.2.39/2019
48000000 - Програмски пакети и информациони системи

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
19.03.2019. до 11:00
Јавно отварање понуда:
19.03.2019. у 11:15

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Остала обавештења

ЈНМВ 1.1.61/2019 АЛАТ, Партија 5 - Ручни електро алат

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 01.03.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈНМВ 1.1.61/2019 АЛАТ, Партија 5 - Ручни електро алат
44512000 -разни ручни алати

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=209752

Рок за достављање понуда:
11.03.2019. године до 13 часова
Јавно отварање понуда:
11.03.2019. године у 13 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Појашњење и додатне информације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Остала обавештења

ЈНМВ броj 1.1.61/2019 АЛАТ, Партија 3 - Ручни аутомеханичарски алат

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 01.03.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈНМВ броj 1.1.61/2019 АЛАТ, Партија 3 - Ручни аутомеханичарски алат
44512000 -разни ручни алати

 

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=209728

Рок за достављање понуда:
13.03.2019. године до 13 часова
Јавно отварање понуда:
13.03.2019. године у 13 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

© ЈКП Зеленило-Београд