У складу са Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20- ГВ обустављају се сви започети поступци јавних набавки, осим јавних набавки за које је добијена сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

  • Почетна
  • Завршене
  • Јавне набавке мале вредности

Јавне набавке мале вредности

ЈН МВ 1.2.44/2020 АНТИВИРУС И МРЕЖНИ МОНИТОРИНГ, Партија 1-Антивирус.

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 16.06.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

48000000 - Програмски пакети и информациони системи

 

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
26.06.2020. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
26.06.2020. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Појашњење и додатне информације

Остала обавешт

Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ број 1.1.31/2020 – TOНЕРИ, КЕТРИЏИ,РИБОНИ, РИБОНИ ЗА ШTАМПАЧЕ, ФОТОКОПИР АПАРАТЕ И МУЛТИФУНКЦИОНАЛНЕ УРЕЂАЈЕ, Партија 5-Тонери и кетриџи за штампаче марке „KYOCERA“

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 13.05.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈНМВ број 1.1.31/2020 – TOНЕРИ, КЕТРИЏИ,РИБОНИ, РИБОНИ ЗА ШTАМПАЧЕ, ФОТОКОПИР АПАРАТЕ И МУЛТИФУНКЦИОНАЛНЕ УРЕЂАЈЕ,
Партија 5-Тонери и кетриџи за штампаче марке „KYOCERA“

30125110-тонер за ласерске штампаче и телефакс машине

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=240871

Рок за достављање понуда:
25.05.2020. године до 12 часова
Јавно отварање понуда:
25.05.2020. године у 12часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 1 1 31 2020 П5

Обавештење о закљученом уговору  1 1 31 П5

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈНМВ броj 1.1.35/2020-ПАПИРНА ГАЛАНТЕРИЈА И СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ЗА УРЕЂАЈЕ МАРКЕ "HAGLEITNER"

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 11.05.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

33700000 – производи за личну негу

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
21.05.2020. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
21.05.2020. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор 1 1 35 2020 1

Одлука о додели 1 1 35 20

Одлука о додели уговора 1 1 35 2020

Обавештење о закљученом уговору 1.1.35 2020

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈНМВ 1.2.13 /2020 УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ, Партија 2- Услуга одржавања браварских,столарских и стругарских машина

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 27.04.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

07.05.2020. године до 11 часова

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
07.05.2020. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
07.05.2020. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ конкурсне документације 1 2 13 20

Oдлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈНМВ 1.1.27/2020 Набавка жардињера за озелењавање

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 24.04.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈНМВ 1.1.27/2020 Набавка жардињера за озелењавање
19520000 –производи од пластичних маса

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=240158

Рок за достављање понуда:
04.05.2020. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
04.05.2020. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈНМВ броj 1.1.32/2020- ПАПИРНА ГАЛАНТЕРИЈА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЛИЧНЕ ХИГИЈЕНЕ

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 01.04.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

 

ЈНМВ броj 1.1.32/2020- ПАПИРНА ГАЛАНТЕРИЈА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЛИЧНЕ ХИГИЈЕНЕ

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=239398

Рок за достављање понуда:
10.04.2020. године до 12 часова
Јавно отварање понуда:
10.04.2020. године у 12 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

© ЈКП Зеленило-Београд