• Почетна
  • Завршене
  • Јавне набавке мале вредности

Јавне набавке мале вредности

ЈН МВ 1.1.23/2019 ФИТНЕС КАРДИО РЕКВИЗИТИ

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 23.05.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

43325000-опрема за паркове и дечија игралишта

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=215842

Рок за достављање понуда:
03.06.2019. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
03.06.2019. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Остала обавештења

ЈНМВ броj 1.1.37/2019- ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ВОЗИЛА -Материјал за аутокозметику

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 10.05.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

39831500-Средства за чишћење аутомобила

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=214748

Рок за достављање понуда:
21.05.2019. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
21.05.2019. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 1 1 37

Обавештење о закљученом уговору 1 1 37 19

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈНМВ 1.1.36/2019 - ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ УГРАЂЕН НА МАШИНАМА

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 25.04.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈНМВ 1.1.36/2019 - ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ УГРАЂЕН НА МАШИНАМА
31000000 –електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал, расвета

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=213910

Рок за достављање понуда:
09.05.2019. године до 13 часова
Јавно отварање понуда:
09.05.2019. године у 13 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели 1 1 36 19

Oбавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈНМВ 1.1.22/2019 МЕТАЛНИ ОДЛИВЦИ ЗА ПАРКОВСКИ МОБИЛИЈАР

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 24.04.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈНМВ 1.1.22/2019 МЕТАЛНИ ОДЛИВЦИ ЗА ПАРКОВСКИ МОБИЛИЈАР
43325000 -опрема за паркове и дечија игралишта

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=213792

Рок за достављање понуда:
07.05.2019. године до 13 часова
Јавно отварање понуда:
07.05.2019. године у 13 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН МВ 1.2.17/2019 УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ФОТОКОПИР АПАРАТА Партија 2-Услуга одржавања "KYOCERA" апарата

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 18.04.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

50313200- услуге одржавања фотокопирних уређаја

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=213363

Рок за достављање понуда:
08.05.2019. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
08.05.2019. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈНМВ броj 1.1.77/2019- НАБАВКА КОНТЕЈНЕРА ЗА СМЕШТАЈ РАДНИКА

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 03.04.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈНМВ броj 1.1.77/2019- НАБАВКА КОНТЕЈНЕРА ЗА СМЕШТАЈ РАДНИКА

34221000- покретни контејнери за посебне набавке

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
12.04.2019. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
12.04.2019. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

© ЈКП Зеленило-Београд