У складу са Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20- ГВ обустављају се сви започети поступци јавних набавки, осим јавних набавки за које је добијена сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

  • Почетна
  • Завршене
  • Јавне набавке мале вредности

Јавне набавке мале вредности

ЈН МВ 1.1.61/2020-КАРДАНИ, ЛЕЖАЈЕВИ, ХИДРАУЛИЧНА ЦРЕВА ЗА МЕХАНИЗАЦИЈУ И ВОЗИЛА, Партија 3- Кардани за прикључне уређаје

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 03.08.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

34913000- разни резервни делови

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
14.08.2020. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
14.08.2020. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 1 1 61 2020 П3 1 1 61 2020 P3

Обавештење о закљученом уговору 1 1 61 2020 П3

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈНМВ 1.2.20 /2020 РЕМОНТ И СЕРВИСИРАЊЕ ТАХОГРАФА СА ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ(Сервисирање тахографа и функционално одржавање)

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана31.07.2020.године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈНМВ 1.2.20 /2020 РЕМОНТ И СЕРВИСИРАЊЕ ТАХОГРАФА СА ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ(Сервисирање тахографа и функционално одржавање)
50800000 - раузне услуге поправке и одржавања

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
11.08.2020. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
11.08.2020. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ

Одлука о додели

Обавештење о закљученом уговору 1 2 20 2020

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈНМВ броj 1.1.67/2020- АЛАТ, Партија 2- Ручни механичарски алат

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана15.07.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈНМВ броj 1.1.67/2020- АЛАТ, Партија 2- Ручни механичарски алат
44512000 – разни ручни алати

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
24.07.2020. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
24.07.2020. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору 1 1 67 2020п2

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈНМВ броj 1.1.17/2020- ЕЛЕКТРОДЕ И БРУСНЕ ПЛОЧЕ, Партија 2- Брусне плоче

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 03.07.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈНМВ броj 1.1.17/2020- ЕЛЕКТРОДЕ И БРУСНЕ ПЛОЧЕ, Партија 2- Брусне плоче
14811300 –брусне плоче

 

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
17.07.2020. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
17.07.2020. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 1 1 17 20 П2

Остала обавештења

Обавештење о закљученом уговору

ЈН МВ 1.2.44/2020 АНТИВИРУС И МРЕЖНИ МОНИТОРИНГ, Партија 1-Антивирус.

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 16.06.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

48000000 - Програмски пакети и информациони системи

 

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
26.06.2020. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
26.06.2020. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Појашњење и додатне информације

Остала обавешт

Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 1.2.28/2020 ИЗНАЈМЉИВАЊЕ WC КАБИНА СА САНИТАРНОМ УСЛУГОМ ЧИШЋЕЊА

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 11.06.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈНМВ 1.2.28/2020 ИЗНАЈМЉИВАЊЕ WC КАБИНА СА САНИТАРНОМ УСЛУГОМ ЧИШЋЕЊА

98300000-разне услуге

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=242454

Рок за достављање понуда:
19.06.2020. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
19.06.2020. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

© ЈКП Зеленило-Београд