• Почетна
  • Завршене
  • Јавне набавке мале вредности

Јавне набавке мале вредности

ЈНМВ 1.1.96/2019 Набавка жардињера за озелењавање

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 03.10.2019 године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈНМВ 1.1.96/2019 Набавка жардињера за озелењавање
19520000 –производи од пластичних маса

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=226596

Рок за достављање понуда:
14.10.2019. године до 13 часова
Јавно отварање понуда:
14.10.2019. године у 13 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈНМВ 1.2.2/2019 ТРАНСПОРТНЕ УСЛУГЕ - Превоз радне снаге пловним објектима

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 10.09.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈНМВ 1.2.2/2019 ТРАНСПОРТНЕ УСЛУГЕ - Превоз радне снаге пловним објектима
60600000- услуге превоза водним путевима

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
19.09.2019. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
19.09.2019. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈНМВ 1.1.85/2019 Набавка безбедносних гумених ивичњака за игралишта и гумених играчака за моторику

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 15.08.2019.године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈНМВ 1.1.85/2019 Набавка безбедносних гумених ивичњака за игралишта и гумених играчака за моторику
19510000 –гумени производи
43325000 – опрема за паркове и дечија игралишта

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=222968

Рок за достављање понуда:
26.08.2019. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
26.08.2019. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Појашњење и додатне информације

Обавештење о закљученом уговору

Остала обавештења

ЈН МВ 1.2.17/2019 УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ФОТОКОПИР АПАРАТА Партија 1-Услуга одржавања "KОNICA" апарата

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 14.08.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

50313200- услуге одржавања фотокопирних уређаја

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=222875

Рок за достављање понуда:
26.08.2019. године до 13 часова
Јавно отварање понуда:
26.08.2019. године у 13 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 1 2 17 Партија 1

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈНМВ 1.1.88/2019- САНИТАРНА ОПРЕМА ЗА ОПРЕМАЊЕ КОЛЕКТИВНОГ СМЕШТАЈА

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 09.08.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

39300000-разна опрема

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=222580

Рок за достављање понуда:
19.08.2019. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
19.08.2019. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 1 1 88 19

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН МВ 1.1.64/2019- НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНИХ УРЕЂАЈА И ЕЛЕКТРИЧНИХ ГРЕЈНИХ ТЕЛА И КЛИМА УРЕЂАЈА, Партија 1- Клима уређаји

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 07.08.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН МВ 1.1.64/2019- НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНИХ УРЕЂАЈА И ЕЛЕКТРИЧНИХ ГРЕЈНИХ ТЕЛА И КЛИМА УРЕЂАЈА, Партија 1- Клима уређаји

39717200 – уређаји за климатизацију

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
16.08.2019. до 11:00
Јавно отварање понуда:
16.08.2019. у 11:15

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Обавештење о закљученом уговору

© ЈКП Зеленило-Београд