• Почетна
  • Завршене
  • Јавне набавке мале вредности

Јавне набавке мале вредности

ЈНМВ 1.1.23/2020 БЕТОНСКИ МОБИЛИЈАР

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 11.02.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈНМВ 1.1.23/2020 БЕТОНСКИ МОБИЛИЈАР
43325000 – опрема за паркове и дечија игралишта

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=236279

Рок за достављање понуда:
20.02.2020. године до 13 часова
Јавно отварање понуда:
20.02.2020. године у 13 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН МВ 1.2.14/2019 РЕМОНТ КОТЛОВА

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 23.01.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН МВ 1.2.14/2019 РЕМОНТ КОТЛОВА
50531100- услуге поправке и одржавања котлова

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=234861

Рок за достављање понуда:
04.02.2020. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
04.02.2020. године у 11 часова и 15 минута,

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели 1 2 14 19 

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈНМВ 1.2.13/2019 УСЛУГА ЗАМЕНЕ СТАКАЛА НА ОБЈЕКТИМА

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 22.01.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈНМВ 1.2.13/2019 УСЛУГА ЗАМЕНЕ СТАКАЛА НА ОБЈЕКТИМА
50800000- разне услуге поправке и одржавања

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=234766

Рок за достављање понуда:
03.02.2020. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
03.02.2020. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈНМВ броj 1.1.20/2019- ДЕЛОВИ И ОПРЕМА ЗА ДЕЧИЈЕ РЕКВИЗИТЕ, Партија 2-Пластични делови за дечије реквизите

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 17.01.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈНМВ броj 1.1.20/2019- ДЕЛОВИ И ОПРЕМА ЗА ДЕЧИЈЕ РЕКВИЗИТЕ,
Партија 2-Пластични делови за дечије реквизите- 43325000 -опрема за паркове и дечија игралишта

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
29.01.2020. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
29.01.2020.године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ П2 конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН МВ 1.2.44/2019-Услуга архивирања регистратурског материјала

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 15.01.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН МВ 1.2.44/2019-Услуга архивирања регистратурског материјала

79995100-услуге архивирања

https://nabavke.beograd.gov.rs/MojeNabavke.aspx

Рок за достављање понуда:
28.01.2020. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
28.01.2020. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈНМВ 1.1.62/2019- ПНЕУМАТИЦИ

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 24.12.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈНМВ 1.1.62/2019- ПНЕУМАТИЦИ

34350000 - гуме за тешка и лака возила

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
08.01.2020. године до13 часова
Јавно отварање понуда:
08.01.2020. године у 13 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ кон.док. за ЈНМВ 1.1.62/2019- ПНЕУМАТИЦИ

Обавештење о прдужењу рока за подношење понуда

Прва измена и допуна конкурсне документације 1 1 62 2019 311219

Прва измена и допуна конкурсне документације 1 1 62 19 311219

Одлука о додели 1 1 62 2019

Oбавештење о закључено уговору 1 1 62 19

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

© ЈКП Зеленило-Београд