• Почетна
  • Завршене
  • Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

ЈН 1.1.2 /2018 - Грађевински материјал -производи Партија 1-Бетонски ивичњаци и бетонска галантерија

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 04.07.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.2 /2018 - Грађевински материјал -производи, Партија 1-Бетонски ивичњаци и бетонска галантерија

44114200 – Производи од бетона

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
06.08.2018. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
06.08.2018. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели П1

Обавештење о закљученом уговору П1

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.1.87/2018 -ОПРЕМА ЗА ШУМАРСТВО

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 03.07.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

16600000- специјалне пољоприведне или шумарске машине

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
03.08.2018. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
03.08.2018. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 1 1 87 18

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.1.58/2018 НОЖЕВИ И ДЕЛОВИ ЗА СПЕЦИЈАЛНЕ УРЕЂАЈЕ И ХОРТИКУЛТУРНУ МЕХАНИЗАЦИЈУ, Партија 1 -Ножеви за специјалне уређаје

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 28.06.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

1.1.58/2018 НОЖЕВИ И ДЕЛОВИ ЗА СПЕЦИЈАЛНЕ УРЕЂАЈЕ И ХОРТИКУЛТУРНУ МЕХАНИЗАЦИЈУ, Партија 1 -Ножеви за специјалне уређаје

34913000 – Разни резервни делови

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
31.07.2018. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
31.07.2018. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 1 1 58 18 П1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 1 1 58 П1

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.1.55 /2018- ДЕЛОВИ ЗА УРЕЂАЈЕ МАРКЕ „IMT BOLJEVAC“

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 26.06.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

34913000 – Разни резервни делови

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
27.07.2018. године до 13 часова
Јавно отварање понуда:
27.07.2018. године у 13 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ конкурсне документације 1 1 55 18

Одлука о додели уговора 1 1 55 18

Обавештење о закљученом уговору 1 1 55 18

ПојашОдњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.1.57/2018. - ОСТАЛИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ П1 Акумулатори

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 26.06.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

 ОП ЈН 1.1.57/2018. - ОСТАЛИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ П1 Акумулатори
Назив и ознака из општег речника набавки 
31400000 акумулатори, примарне ћелије и примарне батерије

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
27.07.2018. године до 11 часова

Јавно отварање понуда:
27.07.2018. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ОП ЈН 1.1.86/2018- Опрема за пољопривреду ( трактори,даске, мулчери, атомизери)

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана11.06.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

Опрема за пољопривреду ( трактори,даске, мулчери, атомизери) редни број ОП ЈН 1.1.86/2018
16000000 пољопривредне машине

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
11.07.2018. године до 11 часова,
Јавно отварање понуда:
11.07.2018. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

 

Појашњење и додатне информације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору 

Остала обавештења

© ЈКП Зеленило-Београд