• Почетна
  • Завршене
  • Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

ЈН 1.2.47/2018- УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА - ЧИШЋЕЊЕ

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 16.10.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.2.47/2018- УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА - ЧИШЋЕЊЕ
90910000 – услуга чишћења

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=198861

Рок за достављање понуда:
16.11.2018. године до 13 часова
Јавно отварање понуда:
16.11.2018. године у 13 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдговор јн 1.2.47/208. од 19.10.2018. године

Oдговор јн 1.2.47/2018 од 26.10.2018. године

Oдлука о додели уговора

Обавештење о закљученом Уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.1.20/2018 МАТЕРИЈАЛ ЗА ЗИМСКУ СЛУЖБУ

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 15.10.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

44113910 - Материјал за зимску службу на путевима
14400000 - Со и чист натријум хлорид

 

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
16.11.2018. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
16.11.2018. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење конкурсне документације

Одлука о додели п2

Одлука о додели п3

Обавештење о закљученом уговору П2

Обавештење о закљученом уговору П3

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.1.90 /2018- РЕПРО МАТЕРИЈАЛ ЈЕДНОГОДИШЊИХ ВРСТА У ПРОИЗВОДНИМ ТАЦНАМА

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 20.09.2018 године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

РЕПРО МАТЕРИЈАЛ ЈЕДНОГОДИШЊИХ ВРСТА У ПРОИЗВОДНИМ ТАЦНАМА редни број ЈН 1.1.90/2018
Назив и ознака из општег речника набавки:
031211000 –хортикултурни производи

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
23.10.2018. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
23.10.2018. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измена и допуна конкурсне документације 16.10.2018.

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.1.44/2018 - НАБАВКА ЕНЕРГЕНАТА – ПРИРОДНИ ГАС

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 18.09.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

09123000- природни гас

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
19.10.2018. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
19.10.2018. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели  уговора

Обавештење о закљученом уговору

Прва измена и допуна конкурсне документације

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.3.3/2018 ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА СТРУКТУРНОМ КАБЛИРАЊУ СА ИСПОРУКОМ И УГРАДЊОМ МРЕЖНЕ ОПРЕМЕ ПРЕМА ИДЕЈНОМ РЕШЕЊУ ЗА ЗАМЕНУ ПОСТОЈЕЋЕ РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ СА ПРИПАДАЈУЋИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 14.09.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.3.3/2018 ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА СТРУКТУРНОМ КАБЛИРАЊУ СА ИСПОРУКОМ И УГРАДЊОМ МРЕЖНЕ ОПРЕМЕ ПРЕМА ИДЕЈНОМ РЕШЕЊУ ЗА ЗАМЕНУ ПОСТОЈЕЋЕ РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ СА ПРИПАДАЈУЋИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА

45315100 – постављање електротехничке инсталације

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=196726

Рок за достављање понуда:
17.10.2018. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
17.10.2018. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.2.44/2018 -УСЛУГЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ РАДНЕ ИНВАЛИДНОСТИ- Партија 2- за јачање имунитета

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 16.08.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.2.44/2018 -УСЛУГЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ РАДНЕ ИНВАЛИДНОСТИ- Партија 2- за јачање имунитета
92000000 -Услуге у области рекреације, културе и спорта

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
17.09.2018. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
17.09.2018. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закључењу уговора

Остала обавештења

© ЈКП Зеленило-Београд