• Почетна
  • Завршене
  • Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

ЈН 1.1.10 /2018 - МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ТРАВЊАКА , Партија 3-Травни бусен

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 11.05.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

03120000-Хортикултурни производи и производи из расадника

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
11.06.2018. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
11.06.2018. године. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 1 1 10 18 П3

Обавештење о закљученом уговору 1 1 10 18 П3

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.2.4/2018 УСЛУГА ИЗНАЈМЉИВАЊА ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 07.05.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.2.4/2018 УСЛУГА ИЗНАЈМЉИВАЊА ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА
98300000-разне услуге

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=186893

Рок за достављање понуда:
08.06.2018 године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
08.06.2018. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

JН 1.1.128/2017 – УТОВАРИВАЧ

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 25.04.2018.године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

JН 1.1.128/2017 – УТОВАРИВАЧ
43300000- грађевинске машине и опрема

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
25.05.2018. године до 11:00 часова
Јавно отварање понуда:
25.05.2018. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

Прва измена и допуна конкурсне документације 1 1 128 17

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.1.129/2017 КОМБИНОВАНА ГРАЂЕВИНСКА МАШИНА СА ПРИКЉУЧЦИМА

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана25.04.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

43300000 – грађевинске машине и опрема

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
25.05.2018. године до 13 часова
Јавно отварање понуда:
25.05.2018. године. године у 13 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Прва измена и допуна 1 1 129 17 040518

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Oбавештење о закљученом уговору 1 1 129 17

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.1.9/2018- ДРВНА ГРАЂА, Партија 3 – Дрвени анкери

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 13.04.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.9/2018- ДРВНА ГРАЂА, Партија 3 – Дрвени анкери
03419100 – производи од дрвне грађе

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=1862507

Рок за достављање понуда:
15.05.2018. године до 13 часова
Јавно отварање понуда:
15.05.2018. године у 13 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

 

 

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору 1 1 9 2018 П3

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.2.50/2018- УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА Партија 1- Осигурање возила Партија 2- Осигурање имовине Партија 3- Колективно осигурање запослених

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 05.04.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.2.50/2018- УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА
Партија 1- Осигурање возила
Партија 2- Осигурање имовине
Партија 3- Колективно осигурање запослених

66510000- услуге осигурања

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
07.05.2018. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
07.05.2018. године. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдлука о додели уговора П1

Одлука о додели уговора П2

Одлука о додели уговора П3

Обавештење о закљученом уговору Партија 2 - Осигурање имовине

Обавештење о закљученом уговору П3 -колективно осигурање запослених

Обавештење о закљученом уговору Партија 1- Осигурање возила

Остала обавештења

© ЈКП Зеленило-Београд