• Почетна
  • Завршене
  • Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

ЈН 1.2.50/2018- УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА Партија 1- Осигурање возила Партија 2- Осигурање имовине Партија 3- Колективно осигурање запослених

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 05.04.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.2.50/2018- УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА
Партија 1- Осигурање возила
Партија 2- Осигурање имовине
Партија 3- Колективно осигурање запослених

66510000- услуге осигурања

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
07.05.2018. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
07.05.2018. године. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдлука о додели уговора П1

Одлука о додели уговора П2

Одлука о додели уговора П3

Обавештење о закљученом уговору Партија 2 - Осигурање имовине

Обавештење о закљученом уговору П3 -колективно осигурање запослених

Обавештење о закљученом уговору Партија 1- Осигурање возила

Остала обавештења

ЈН 1.1.2 /2018 ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ-ПРОИЗВОДИ, Партија 3-Бетон

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 29.03.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

44114000- бетон

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
03.05.2018. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
03.05.2018. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ - ринфуз ОП ЈН 1.1.1/2018 Партија 2 – Расути материјал и Партија 3 -Ризла

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 12.03.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ - ринфуз ОП ЈН 1.1.1/2018
Партија 2 – Расути материјал и Партија 3 -Ризла

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
12.04.2018. године до 11 часова,
Јавно отварање понуда:
12.04.2018. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 1 1 1 18 П3

Одлука о додели уговора 1 1 18 П2

Oбавештење о закљученом уговору П2

Oбавештење о закљученом уговору П3

Остала обавештења

ЈН 1.1.106 /2017 - ЕНЕРГЕНТИ -Гасно уље екстра лако ЕВРО Л Уља за ложење средње С

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 09.03.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

09000000 Нафтни деривати,гориво, ел енергија и др. извори енергије

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
11.04.2018. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
11.04.2018. године. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Прва измена и допуна конкурсне документације 1 1 106 17 кон

Прва измена и допуна кон документације 1 1 106 17 кон 2

Одлука о додели уговора 1 1 106 17

Обавештење озакљученом уговору

Појашњење и додатне информације

 

Остала обавештења

ЈН 1.1.50 /2018 Делови за уређаје марке "STIHL"

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 09.03.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.50 /2018 Делови за уређаје марке "STIHL"
34913000 – Разни резервни делови

 

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=183106

Рок за достављање понуда:
12.04.2018. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
12.04.2018. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ УЗ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.2.11/2018 СЕРВИС-ПОПРАВКА ВОЗИЛА ТЕРЕТНИХ, КОМУНАЛНИХ И ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 07.03.2018 године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

50114000 – услуге поправке и одржавања теретних возила

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
10.04.2018. године до 11:00 часова
Јавно отварање понуда:
10.04.2018. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ 1 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1 2 11 18 Партија 1

ПРИЛОГ 2 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1 2 11 18 Партија 2

ПРИЛОГ 3 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1 2 11 18 Партија 3

ПРИЛОГ 8 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1 2 11 18 Партија 8

Појашњење и одговор 04.04.2018. године

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Појашњење и одговор 1 2 11 18 П8 110418

Одлука о додели 1 2 11 18 П1

Одлука о додели 1 2 11 18 П2

Одлука о додели 1 2 11 18 П3

Одлука о додели 1 2 11 18 П8

Обавештење о закљученом уговору 1 2 11 18 П1

Обавештење о закљученом уговору 1 2 11 18 П8

Обавештење о закљученом угопвору 1 2 11 18 П2

Обавештење о закљученом уговору 1 2 11 18 П3

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

© ЈКП Зеленило-Београд