• Почетна
  • Завршене
  • Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

ЈН 1.2.11/2018 СЕРВИС-ПОПРАВКА ВОЗИЛА ТЕРЕТНИХ, КОМУНАЛНИХ И ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА, Партија 5 -Сервис-поправка за машине марке "WILLE", Партија 6 - Сервис-поправка возила марке "OPEL", "KALOS" и "ПУНТО".

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 12.07.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.2.11/2018 СЕРВИС-ПОПРАВКА ВОЗИЛА ТЕРЕТНИХ, КОМУНАЛНИХ И ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА, Партија 5 -Сервис-поправка за машине марке "WILLE", Партија 6 - Сервис-поправка возила марке "OPEL", "KALOS" и "ПУНТО".
- 50114000 - услуге поправке и одржавања теретних возила

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
14.08.2018. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
14.08.2018. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ П5

ПРИЛОГ П6

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА П5

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА П6

Oбавештење о закљученом уговору П6

Oбавештење о закљученом уговору П5

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.2.12/2018 СЕРВИС ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА, ТРАКТОРА И НАДОГРАДЊА ВОЗИЛА,Партија 3-Сервис за надоградњу цистерне,Партија 4-Сервис за надоградњу миксера

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 10.07.2018.. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.2.12/2018 СЕРВИС ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА, ТРАКТОРА И НАДОГРАДЊА ВОЗИЛА,Партија 3-Сервис за надоградњу цистерне,Партија 4-Сервис за надоградњу миксера.
- 50114000 - услуге поправке и одржавања теретних возила

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
09.08.2018. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
09.08.2018. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ П3

ПРИЛОГ П4

Одлука о обустави поступка П4

Обавештење о обустави поступка П4

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА П3

Обавештење о закљученом уговору П3

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ОП ЈН 1.1.59/2018 КАРДАНИ, ЛЕЖАЈЕВИ, ХИДРАУЛИЧНА ЦРЕВА ЗА МЕХАНИЗАЦИЈУ И ВОЗИЛА Партија 3 -Кардани за прикључне уређаје

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 09.07.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

КАРДАНИ, ЛЕЖАЈЕВИ, ХИДРАУЛИЧНА ЦРЕВА ЗА МЕХАНИЗАЦИЈУ И ВОЗИЛА Партија 3 -Кардани за прикључне уређаје, редни број ОП ЈН 1.1.59/2018

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
13.08.2018. до 11:00
Јавно отварање понуда:
13.08.2018. у 11:15

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору 

Остала обавештења

ЈН 1.1.2 /2018 - Грађевински материјал -производи Партија 1-Бетонски ивичњаци и бетонска галантерија

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 04.07.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.2 /2018 - Грађевински материјал -производи, Партија 1-Бетонски ивичњаци и бетонска галантерија

44114200 – Производи од бетона

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
06.08.2018. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
06.08.2018. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели П1

Обавештење о закљученом уговору П1

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.1.87/2018 -ОПРЕМА ЗА ШУМАРСТВО

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 03.07.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

16600000- специјалне пољоприведне или шумарске машине

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
03.08.2018. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
03.08.2018. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 1 1 87 18

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.1.58/2018 НОЖЕВИ И ДЕЛОВИ ЗА СПЕЦИЈАЛНЕ УРЕЂАЈЕ И ХОРТИКУЛТУРНУ МЕХАНИЗАЦИЈУ, Партија 1 -Ножеви за специјалне уређаје

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 28.06.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

1.1.58/2018 НОЖЕВИ И ДЕЛОВИ ЗА СПЕЦИЈАЛНЕ УРЕЂАЈЕ И ХОРТИКУЛТУРНУ МЕХАНИЗАЦИЈУ, Партија 1 -Ножеви за специјалне уређаје

34913000 – Разни резервни делови

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
31.07.2018. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
31.07.2018. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 1 1 58 18 П1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 1 1 58 П1

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

© ЈКП Зеленило-Београд