• Почетна
  • Завршене
  • Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

ЈН МВ 1.1.40/2017- ВОДОВОДНИ И ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ,Партија 1- Водоводни материјал

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 19.01.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН МВ 1.1.40/2017- ВОДОВОДНИ И ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ,Партија 1- Водоводни материјал

44115210 – водоинсталатерски материјал

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
22.02.2018. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
22.02.2018. године у 9 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације 22.01.2018

Појашњење конкурсне документације  14.02.2018.

Одлука о додели 1.1.40 П1

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.2.7/2017-УСЛУГА ИНТЕРНЕТA, Партија 2- УСЛУГА обнове и подршке за антивирусно решење ADAPTIVE Defense 360 „Client Server anti-virus/anti-malware“ и EDR (Endpoint Detection&Response)

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 18.01.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

72400000 – услуге интернета

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
26.02.2018 . године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
26.02.2018. године. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Прва измена и допуна конкурсне документације 1 2 7 17 П2

Обавештење о продужетку рока 1 2 7 П2 17

Одлука о додели уговора 1 2 7 17 П2

Обавештење о закљученом уговору 1 2 7 17 П2

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.1.65/2017 - КАРДАНИ, ЛЕЖАЈЕВИ, ХИДРАУЛИЧНА ЦРЕВА ЗА МЕХАНИЗАЦИЈУ И ВОЗИЛА, Партија 3 -Кардани за прикључне уређаје

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 18.01.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.65/2017 -КАРДАНИ, ЛЕЖАЈЕВИ, ХИДРАУЛИЧНА ЦРЕВА ЗА МЕХАНИЗАЦИЈУ И ВОЗИЛА , Партија 3 - Кардани за прикључне уређаје

34913000 -разни резервни делови

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=179523&idp=179521&vz=2

Рок за достављање понуда:
22.02.2018. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
22.02.2018. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.1.64/2017 - НОЖЕВИ И ДЕЛОВИ ЗА СПЕЦИЈАЛНЕ УРЕЂАЈЕ И ХОРТИКУЛТУРНУ МЕХАНИЗАЦИЈУ, Партија 2 -Ножеви за глодач пањева марке ( Fermex)

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 17.01.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

НОЖЕВИ И ДЕЛОВИ ЗА СПЕЦИЈАЛНЕ УРЕЂАЈЕ И ХОРТИКУЛТУРНУ МЕХАНИЗАЦИЈУ ,Партија 2 -Ножеви за глодач пањева марке ( Fermex), редни број ЈН 1.1.64/2017,


Назив и ознака из општег речника набавки: 34913000- разни резервни делови

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
21.02.2018. године до 9 часова
Јавно отварање понуда:
21.02.2018. године у 9 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Odluka o dodeli ugovora

Обавештење о закљученом уговору 

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.1.124/2017 -БУЛДОЗЕР

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана16.01.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

43300000 – грађевинске машине и опрема

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
19.02.2018. године до 13 часова
Јавно отварање понуда:
19.02.2018. године. године у 13 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели 1 1 124 17

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Обавештење о закљученом уговору

ЈН 1.1.122/2017 - КОМБИНОВАНА ГРАЂЕВИНСКА МАШИНА

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 16.01.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.122/2017 - КОМБИНОВАНА ГРАЂЕВИНСКА МАШИНА
43300000 – грађевинске машине и опрема

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
21.02.2018. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
21.02.2018. године. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Појашњење и додатне информације

Одлука о додели уговора

Обавешетење о закљученом уговору

© ЈКП Зеленило-Београд