• Почетна
  • Завршене
  • Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

ЈН 1.1.118 /2017 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ, Партија 1-Резервни делови за грађевинске машине марке "14. октобар"

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 07.11.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН 1.1.118 /2017 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ, Партија 1-Резервни делови за грађевинске машине марке "14. октобар"

34913000 – Разни резервни делови

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
08.12.2017. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
08.12.2017. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ П1 конкурсне документације

Појашњење и додатне информације 09.11.2017.

Одлука о додели уговора

Остала обавештења

Обавештење о закљученом уговору

ЈН 1.2.60/2017 УСЛУГА ИЗНАЈМЉИВАЊА ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 06.11.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.2.60/2017 УСЛУГА ИЗНАЈМЉИВАЊА ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА
98300000-разне услуге

 

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=174219

Рок за достављање понуда:
08.12.2017. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
08.12.2017. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Обавештење о закљученом уговору

ЈН 1.3.2/2017 ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА СТРУКТУРНОМ КАБЛИРАЊУ СА ИСПОРУКОМ И УГРАДЊОМ МРЕЖНЕ ОПРЕМЕ ПРЕМА ИДЕЈНОМ РЕШЕЊУ ЗА ЗАМЕНУ ПОСТОЈЕЋЕ РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ СА ПРИПАДАЈУЋИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 03.11.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.3.2/2017 ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА СТРУКТУРНОМ КАБЛИРАЊУ СА ИСПОРУКОМ И УГРАДЊОМ МРЕЖНЕ ОПРЕМЕ ПРЕМА ИДЕЈНОМ РЕШЕЊУ ЗА ЗАМЕНУ ПОСТОЈЕЋЕ РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ СА ПРИПАДАЈУЋИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА

45315100 – постављање електротехничке инсталације

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
07.12.2017. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
07.12.2017. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ОД 15.11.2017

ДРУГА ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ОД 23.11.2017

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ОД 01.12.2017

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Обавештење о закљученом уговору

МОТОРНЕ САМОХОДНЕ КОСАЧИЦЕ редни број ЈН број 1.1.84/2017

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 24.10.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

МОТОРНЕ САМОХОДНЕ КОСАЧИЦЕ редни број ЈН број 1.1.84/2017
16000000 – пољопривредне машине

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
23.11.2017. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
23.11.2017. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Остала обавештења

Обавештење о закљученом уговору

ЈН 1.2.11/2017 СЕРВИС-ПОПРАВКА ВОЗИЛА ТЕРЕТНИХ, КОМУНАЛНИХ И ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА Партија 4-Сервис-поправка возила марке "MULTICAR“ Партија 5-Сервис-поправка за машине марке "WILLE"

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 18.10.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.2.11/2017 СЕРВИС-ПОПРАВКА ВОЗИЛА ТЕРЕТНИХ, КОМУНАЛНИХ И ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА
Партија 4-Сервис-поправка возила марке "MULTICAR“
Партија 5-Сервис-поправка за машине марке "WILLE"

50114000 – услуге поправке и одржавања теретних возила

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
21.11.2017. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
21.11.2017. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ за Партију 4-Сервис-поправка возила марке "MULTICAR“Партију 4-Сервис-поправка возила марке "MULTICAR“

ПРИЛОГ за Партију 5-Сервис-поправка за машине марке "WILLE"

Одлука о додели уговора за Партију 4

Одлука о додели уговора за Партију 5

 

Остала обавештења

Обавештење о закљученом уговору П5

Обавештење о закљученом уговору П4

ЈН 1.2.9/2017 РЕМОНТ-ПОПРАВКА АГРЕГАТА И ДЕЛОВА ЗА ВОЗИЛА, Партија 8- Ремонт-поправка делова од челика и гуме за израду мобилијара

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 17.10.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.2.9/2017 РЕМОНТ-ПОПРАВКА АГРЕГАТА И ДЕЛОВА ЗА ВОЗИЛА
Партија 8- Ремонт-поправка делова од челика и гуме за израду мобилијара
50114000- услуге поправке и одржавања теретних возила

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
17.11.2017. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
17.11.2017. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

© ЈКП Зеленило-Београд