У складу са Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20- ГВ обустављају се сви започети поступци јавних набавки, осим јавних набавки за које је добијена сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

  • Почетна
  • Завршене
  • Централизоване јавне набавке

Централизоване јавне набавке

Централизована јавна набавка 2/20 Прибор за одржавање хигијене

Предметна јавна набавка спроводи се преко службе за централизоване јавне набавке у складу са јавним набавкама( "Сл.гласник РС" бр.124/12,14/15,68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке
Опис предмета јавне набавке,назив и ознака из општег речника:
Централизована јавна набавка 2/20 Прибор за одржавање хигијене
39224320 - сунђери

39525800 - крпе за чишћење

39224100 - метле

42968000 - дозатори


Остала обавештења:
Обавештење о закљученом уговору П1

Обавештење о закљученом уговору П4

Обавештење о закљученом уговору П2

Обавештење о закљученом уговору П3

Централизована јавна набавка 7/20 Услуга мобилне телефоније

Предметна јавна набавка спроводи се преко службе за централизоване јавне набавке у складу са јавним набавкама( "Сл.гласник РС" бр.124/12,14/15,68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке
Опис предмета јавне набавке,назив и ознака из општег речника:
Централизована јавна набавка 7/20 Услуга мобилне телефоније
64212000 услуга мобилне телефоније
Остала обавештења:
Обавештење о закљученом уговору

Централизована јавна набавка 18/20 Microsoft лиценце за сертификоване рачунаре

Предметна јавна набавка спроводи се преко службе за централизоване јавне набавке у складу са јавним набавкама( "Сл.гласник РС" бр.124/12,14/15,68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке
Опис предмета јавне набавке,назив и ознака из општег речника:
Централизована јавна набавка 18/20 Microsoft лиценце за сертификоване рачунаре
48620000-0 оперативни системи

Остала обавештења:

Обавештење о закљученом уговору

 

Централизована јавна набавка 1/9 - СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

Предметна јавна набавка спроводи се преко службе за централизоване јавне набавке у складу са јавним набавкама( "Сл.гласник РС" бр.124/12,14/15,68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке
Опис предмета јавне набавке,назив и ознака из општег речника:
Централизована јавна набавка 1/9 - СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
39800000 - Производи за чишћење и полирање
39831220 - Средства за одстрањивање масноће
39831300 - Средства за чишћење пода
Остала обавештења:
Обавештење о закљученом уговору П2

Oбавештење о закљученом уговору П3

Обавештење о закљученом уговору  П1

Обавештење о закљученом уговору  П4

 

Централизована јавна набавка 3/19 - ПАПИРНА ГАЛАНТЕРИЈА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЛИЧНЕ ХИГИЈЕНЕ

Предметна јавна набавка спроводи се преко службе за централизоване јавне набавке у складу са јавним набавкама( "Сл.гласник РС" бр.124/12,14/15,68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке
Опис предмета јавне набавке,назив и ознака из општег речника:
Централизована јавна набавка Централизована јавна набавка 3/19 - ПАПИРНА ГАЛАНТЕРИЈА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЛИЧНЕ ХИГИЈЕНЕ
33761000 - Тоалетна хартија
33770000 - Хартија за хигијенску употребу
Остала обавештења:
Обавештење о закљученом уговору

 

Централизована јавна набавка 2/19 Прибор за одржавање хигијене

Предметна јавна набавка спроводи се преко службе за централизоване јавне набавке у складу са јавним набавкама( "Сл.гласник РС" бр.124/12,14/15,68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке
Опис предмета јавне набавке,назив и ознака из општег речника:
Централизована јавна набавка 2/19 Прибор за одржавање хигијене
39224320-7 Сунђери; 39525800-6 Крпе за чишћење; 39224100-9 Метле; 42968000-9 Дозатори; 39810000-3 Мирисни препарати и воскови; 33711730-3 Освеживачи ваздуха; 33711730-3 Чачкалице; 39221230-8 Тањирићи; 18424000-7 Рукавице; 39220000-0 Кухињска опрема, предмети за домаћинство и потрепштине за угоститељство
Остала обавештења:
Обавештење о закљученом уговору П1

Oбавештење о закљученом уговору П4

Обавештење о закљученом уговору П3

Oбавештење о закљученом уговору П2

© ЈКП Зеленило-Београд