У складу са Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20- ГВ обустављају се сви започети поступци јавних набавки, осим јавних набавки за које је добијена сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

  • Почетна
  • Завршене
  • Централизоване јавне набавке

Централизоване јавне набавке

7/15 добра ПАПИРНА ГАЛАНТЕРИЈА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЛИЧНЕ ХИГИЈЕНА -централизована набавка

У складу са спроведеним поступком централизоване јавне набавке за куповину папирне галантерије за одржавање личне хигијена, Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки, Одлуком о закључивању Оквирног споразума бр. XII-03 404-269/15 од 12.06.2015. године, Оквирним споразумом закљученим између Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки, ул. Краљице Марије 1/VII као Наручиоца и „ПОЛИ БИРО“д.о.о. Београд,Немањина бр.34 као Добављача, бр. XII-01 401.1-59/2015 од 18.08.2015.године, закључен је појединачни уговора број 14-250/15 од 23.10.2015. године, о јавној набавци – Папирна галантерија за одржавање личне хигијене.

Обавештење о закљученом уговору

12/15 ЕНЕРГЕНТИ-уља за ложење и гасно уље екстра лако Евро ел, Партија 1-уље за ложење средње С - централизована набавка

У складу са спроведеним поступком централизоване јавне набавке за Енергенте Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки, Одлуком о закључивању Оквирног споразума за партију I, XII-03 бр.404-380/2015 од 07.08.2015. године, Оквирним споразумом закљученим између Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки, ул. Краљице Марије 1/VII као Наручиоца и NIS AD Novi Sad , ул. Народног фронта бр.12, Нови Сад као Добављача, бр. XII-014011-60 од 21.08.2015.године, закључен је појединачни уговора број 14-238/15 од 13.10.2015. године, о јавној набавци – Енергенти-Партија 1-Уље за ложење средње С

Обавештење о закљученом уговору Партија 1

КУПОВИНА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА централизована набавка бр.9/15

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана ##.##.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

#####

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

У складу са спроведеним поступком централизоване јавне набавке за Куповина канцеларијског материјал Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки, Одлуком о закључивању Оквирног споразума за партију 2, XII-03 бр.404-319/2015 од 15.07.2015. године, Оквирним споразумом закљученим између Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки, ул. Краљице Марије 1/VII као Наручиоца и „Sigittarius“д.о.о Суботица као Добављача, бр. XII-01 бр.401.1-41 од 31.07.2015.године, закључен је појединачни уговора број 14-245/15 од 21.10.2015. године, о јавној набавци – Куповина канцеларијског материјала, Партија 2- коверте

Обавештење о закљученом уговору Партија 2

РАЧУНАРИ централизована јавна набавка бр.14/15

У складу са спроведеним поступком централизоване јавне набавке 14/15 – Рачунари, Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки, Оквирним споразумом закљученим између Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки, ул. Краљице Марије 1/VII као Наручиоца и Comtrade System Integration d.o.o. Beograd, Савски насип бр.7, Београд као Добављача, бр. XII-014011-63 од 04.09.2015.године, закључен је појединачни уговора заведен код ЈКП „Зеленило-Београд“ под бројем 14-221/15 од 18.09.2015. године.

Обавештење о закљученом уговору

Погонска горива за моторна возила , централизована набавка бр.1/15

У складу са спроведеним поступком централизоване јавне набавке за Погонска горива за моторна возила Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки, Одлуком о закључивању Оквирног споразума за партију I, XII-03 бр.404-310/2015 од 26.06.2015. године, Оквирним споразумом закљученим између Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки, ул. Краљице Марије 1/VII као Наручиоца и NIS AD Novi Sad, ул.Народног фронта бр.12, Нови Сад као Добављача, бр. XII-014011-26 од 08.07.2015.године, закључен је појединачни уговора број 14-193/2015 од 02.09.2015. године, о јавној набавци - Погонска горива за моторна возила, Партија 1 – Безоловни моторни бензин EVRO PREMIUM BMB 95 i EVRO BMB 98.

У складу са спроведеним поступком централизоване јавне набавке за Погонска горива за моторна возила Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки, Одлуком о закључивању Оквирног споразума за партију V, XII-03 бр.404-310/2015 од 26.06.2015. године, Оквирним споразумом закљученим између Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки, ул. Краљице Марије 1/VII као Наручиоца и NIS AD Novi Sad, ул.Народног фронта бр.12, Нови Сад као Добављача, бр. XII-014011-29 од 08.07.2015.године, закључен је појединачни уговора број 14-167/15 од 28.07.2015. године, о јавној набавци - Погонска горива за моторна возила, Партија 5 – Гасно уље ЕВРО ДИЗЕЛ.

Obavestenje_o_zaklj.ugovoru-_Partija_1.pdf
Обавештење о закљученом уговору

УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ,Централизована јавна набавка бр.4/15

У складу са спроведеним поступком централизоване јавне набавке за Услуге мобилне телефоније Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки, Одлуком о закључивању Оквирног споразума XII-03 број 404-297/2015 од 26.06.2015. године, Оквирним споразумом закљученим између Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки,ул. Краљице Марије 1/VII као Наручиоца и „Telenor“ doo, Омладинских бригада 90, из Београда као Добављача, бр. XII-01-401.1-31 од 14.07.2015.године, закључењен је појединачни уговора бр. 14-168/2015 од 29.07.2015. године о јавној набавци - Услуге мобилне телефоније.

Obavestenje_o_zaklj.ugovoru-_Usluga_mobilne_telefonije-Telenor.pdf

© ЈКП Зеленило-Београд