У складу са Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20- ГВ обустављају се сви започети поступци јавних набавки, осим јавних набавки за које је добијена сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

  • Почетна
  • Завршене
  • Централизоване јавне набавке

Централизоване јавне набавке

1/17 СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

Предметна јавна набавка спроводи се преко Службе за централизоване јавне набавке у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

1/17 СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
ПАРТИЈА 1-Средства за одржавање и ручно и машинско прање рубља

39832000-3 производи за прање посуђа
39831210-1 детерџент за машине за прање судова

ПАРТИЈА 2- Средства за одржавање радних и кухињских површина, подова и санитарија

39831300-9 средства за чишћење пода , 39831220-4 средства за отстрањивање масноће

ПАРТИЈА 3- Биоцидни производи

24455000-8 средства за дезинфекцију

ПАРТИЈА 4-Креме сапуни и остала средства за одржавање хигијене

33700000-7 производи за личну негу

 

4/17 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Предметна јавна набавка спроводи се преко Службе за централизоване јавне набавке у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.  Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

Централизована јавна набавка бр.4/17 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
Партија 1- Активна електрична енергија у категорији високи, средњи и ниски напон и широка потрошња
09310000 - Електрична енергија

6/17 ЕНЕРГЕНТИ-уље за ложење и гасно екстра лако Евро ел, уље за ложење средње С

Предметна јавна набавка спроводи се преко Службе за централизоване јавне набавке у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

Централизована јавна набавка бр.6/17 ЕНЕРГЕНТИ-уље за ложење и гасно екстра лако Евро ел, уље за ложење средње С
09134000 - Гасна уља
09135000 - Уља за ложење

18/17 Microsoft licence

Предметна јавна набавка спроводи се преко Службе за централизоване јавне набавке у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

Централизована јавна набавка 18/17 Microsoft licence
P1-Microsoft licence EA
48620000-0 - оперативни системи

 

17/17 ПУТНИЧКА ВОЗИЛА

Предметна јавна набавка спроводи се преко Службе за централизоване јавне набавке у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

П1- Путничка возила ниже средње класе

 

 

Остала обавештења

Обавештење о закљученом уговору

 

9/16 Папирна галантерија за одржавање личне хигијене

Служба за централизоване набавке је спровела отворени поступак за набавку добра бр 9/16 Папирна галантерија за одржавање личне хигијене
33760000-5 тоалетна хартија, марамице, пешкири за руке, салвете
33761000-2 теалетна хартија
33770000-8 хартија за хигијенску употребу

Рок за достављање понуда:
#####
Јавно отварање понуда:
#####

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Обавештење о закљученом уговору

© ЈКП Зеленило-Београд