У складу са Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20- ГВ обустављају се сви започети поступци јавних набавки, осим јавних набавки за које је добијена сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

  • Почетна
  • Завршене
  • Централизоване јавне набавке

Централизоване јавне набавке

Централизована јавна набавка бр. 5/18 Погонска горива за моторна возила

Предметна јавна набавка спроводи се преко Службе за централизоване јавне набавке у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

Централизована јавна набавка бр. 5/18 Погонска горива за моторна возила

09132000- бензин

Остала обавештења

Обавештење о закљученом уговору П1

Централизована јавна набавка бр.3/17 ПАПИРНА ГАЛАНТЕРИЈА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЛИЧНЕ ХИГИЈЕНЕ

Предметна јавна набавка спроводи се преко Службе за централизоване јавне набавке у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

Централизована јавна набавка бр.3/17 ПАПИРНА ГАЛАНТЕРИЈА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЛИЧНЕ ХИГИЈЕНЕ ,
33760000-5 тоалетна хартија, марамице, пешкири за руке и салвете
33761000-2 тоалетна хартија
33770000-8 хартија за хигијенску употребу

 

Остала обавештења

Обавештење о закљученом уговору

 

Централизована јавна набавка бр.10/17 РАЧУНАРИ

Предметна јавна набавка спроводи се преко Службе за јавне набавке у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

Централизована јавна набавка бр.10/17 РАЧУНАРИ
30213000 - Персонални рачунари
30213100 - Преносиви рачунари
30213300 - Стони рачунари (десктоп)

9/17 КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

Предметна јавна набавка спроводи се преко Службе за централизоване јавне набавке у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.  Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

Централизована јавна набавке бр.9/17 КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ,

Партија 1-Прибор за писање и папир за штампање и фотокопирање
Партија 3-Обрасци, пословне књиге и налепнице

Партија5- Фасцикле, регистратори и материјал за архивирање и паковање

Партија 6- свеске,блокови, стикери, роковници и мапе

Партија 7- Прибор за писање и брисање

Партија 8- Пратећи компјутерски материјал, аудио и видео касете

Партија 9-Батерије

Партија 10- Материјал за спајање, коричење и бушење

Партија 11-Филмови, ролне, тонери за телефакс уређаје, пантљике за рачунарске машине, остало

Партија 12- Ослатли канцеларијски материјал

30192000-1 канцеларијски материјал
30197000-6 ситна канцеларијска опрема

2/17 ПРИБОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

Предметна јавна набавка спроводи се преко Службе за централизоване јавне набавке у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

2/17 ПРИБОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

Партија 1- Крпе, сунђери, четке и остали сродни производи
39224320-7 сунђери
39525800-6 крпе за чишћење

Партија 2- Метле
39224100-9 Метле

Партија 3-Кесе, корпе и остали сродни производи
19640000-4 вреће и кесе за отпад од полиетилена
39224340-3 корпе за отпадке

Партија 4- ПВЦ, дрвени,пластични и остали прибор за одржавање хигијене и освеживачи
39810000-3 мирисни препарати и воскови
39811100-1 освеживач ваздуха
18424000-7 рукавице

7/17 УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ

Предметна јавна набавка спроводи се преко Службе за централизоване јавне набавке ускладу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ентрализована јавна набавка 7/17 УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ
64212000-5 услуга мобилне телефоније

© ЈКП Зеленило-Београд