У складу са Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20- ГВ обустављају се сви започети поступци јавних набавки, осим јавних набавки за које је добијена сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

  • Почетна
  • Завршене
  • Централизоване јавне набавке

Централизоване јавне набавке

Централизована јавна набавка 7/18 Услуга мобилне телефоније

Предметна јавна набавка спроводи се преко службе за централизоване јавне набавке у складу са јавним набавкама( "Сл.гласник РС" бр.124/12,14/15,68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке

Опис предмета јавне набавке,назив и ознака из општег речника:

Централизована јавна набавка 7/18 Услуга мобилне телефоније

64212000-5 услуга мобилне телефоније

Остала обавештења:

Обавештење о закљученом уговору

Централизована јавна набавка 1/18 Средства за оджавање хигијене

Предметна јавна набавка спроводи се преко Службе за центрлизоване јавне набавке у складу са јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр.124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника:

Централизована јавна набавка 1/18 Средства за оджавање хигијене ,

24900000 - фини и разни хемијски производи

33700000 - производи за личну хигијену

ОСТАЛА ОБАВЕШТЕЊА

Обавештење о закљученом уговору П4

Oбавештење о закљученом уговору П3

Централизована јавна набавка, 9/18-Канцеларијски материјал,

Предметна јавна набавка спроводи се преко службе за централизоване јавне набавке у складу са јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређиују јавне набавке.

Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника:

Централизована јавна набавка, 9/18-Канцеларијски материјал,

30192000-1 канцеларијски материјал

 

ОСТАЛА ОБАВЕШТЕЊА

Обавештење о закљученом уговору П12

Обавештење о закљученом уговору П3

Обавештење о закљученом уговору П7

Oбавештење о закљученом уговору П8

Обавештење о закљученом уговору П5

Обавештење о закљученом уговору П6

Обавештење о закљученом уговору 10

Обавештење о закљученом уговору П2

Обавештење о закљученом уговору П9

Обавештење о закљученом уговору п10

Обавештење о закљученом уговору П11

Обавештење о закљученом уговору П4

Централизована јавна набавка 5/18 Погонска горива за моторна возила,Партија 5-Гасно уље ЕВРО ДИЗЕЛ за складишни простор наручиоца

Предметна јавна набавка спроводи се преко службе за централизоване јавне набавке у складу са јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" бр.124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Опис предмета јавне набавке,назив и ознака из општег речника набавке:

Централизована јавна набавка 5/18 Погонска горива за моторна возила,Партија 5-Гасно уље ЕВРО ДИЗЕЛ за складишни простор наручиоца

09124200-9 дизел гориво

Остала обавештења:

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о измени уговора о јавној набавци за партију 5

 

Централизована јавна набавка 2/18 Прибор за одржавање хигијене,

Предметна јавна набавка спроводи се преко Службе за централизоване јавне набавке у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" бр.124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

Централизована јавна набавка  бр. 2/18 Прибор за одржавање хигијене

39224320-7 Сунђери, 39525800-6 крпе за чишћење, 39224100 метле

Остала обавештења:

Обавештење о закљученом уговору п1

Обавештење о закљученом уговору П3

Обавештење о закљученом уговору П4

Обавештење о закљученом уговору П2

Централизована јавна набавка бр. 18/18 Microsoft лиценце

Предметна јавна набавка спроводи се преко Службе за централизоване јавне набавке у складу са Законом о јавним набавкама (" Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке :

Централизована јавна набавка бр. 18/18 Microsoft лиценце

48620000- оперативни системи

Остала обавештења: 

Обавештење о закљученом уговору

© ЈКП Зеленило-Београд