У складу са Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20- ГВ обустављају се сви започети поступци јавних набавки, осим јавних набавки за које је добијена сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

  • Почетна
  • Завршене
  • Централизоване јавне набавке

Централизоване јавне набавке

9/19 Канцеларијски материјал

Предметна јавна набавка спроводи се преко службе за централизоване јавне набавке у складу са јавним набавкама( "Сл.гласник РС" бр.124/12,14/15,68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке
Опис предмета јавне набавке,назив и ознака из општег речника:
Централизована јавна набавка 9/19 Канцеларијски материјал
30192000-1, канцеларијски материјал,301976000-6 ситна канцеларијска опрема , 30199000-0 канцеларијски материјал од хартије и други артикли


Остала обавештења:
Обавештење о закљученом уговору П12

Обавештење о закљученом уговору П10

Обавештење о закљученом уговору П2

Обавештење о закљученом уговору П3

Обавештење о закљученом уговору П7

Обавештење о закљученом уговору П9

Обавештење о закљученом уговору П8

Обавештење о закљученом уговору П5

Обавештење о закљученом уговору П6

Обавештење о закљученом уговору П1

Обавештење о закљученом уговору П11

Централизована јавна набавка 3/18 Папирна галантерија за одржавање личне хигијене

Предметна јавна набавка спроводи се преко службе за централизоване јавне набавке у складу са јавним набавкама( "Сл.гласник РС" бр.124/12,14/15,68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке
Опис предмета јавне набавке,назив и ознака из општег речника:
Централизована јавна набавка 3/18 Папирна галантерија за одржавање личне хигијене
33761000 - Тоалетна хартија
Остала обавештења:
Обавештење о закљученом уговору

6/18, добра - Енергенти – уља за ложење и гасно уље екстра лако Евро ел -уља за ложење средње С и уља за ложење ниско сумпорно гориво - специјално НСГ-С са испоруком у складишни простор Наручиоца

Предметна јавна набавка спроводи се преко Службе централизоване јавне набавке у складу са јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије, бр. 124/12 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређију јавне набавке.

 

Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника:

6/18-Енергенти – уља за ложење и гасно уље екстра лако Евро елуља за ложење средње С и уља за ложење ниско сумпорно гориво - специјално НСГ-С са испоруком у складишни простор Наручиоца

09135000-4-уља за ложење

Обавештење о закљученом уговору 6/18

10/18-РАЧУНАРИ

Предметна јавна набавка  спровооди се преко Службе за централизоване јавне набавке у складу са јавним набавкама ("Службени гласник нрепублике Србије , бр. 124/12, и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Опис предмета јавне набавке , назив и ознака из општег речника:

10/18-РАЧУНАРИ

30213100-5-персонални рачунари

30213100-6-преносиви рачунари

30213300-8-стони рачунари

Обавештење о закљученом уговору 10/18

 

Централизована јавна набавка 4/18 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, Партија 2-Активна електрична енергија у категорији средњи и ниски напон и широка потрошњаа

Предметна јавна набавка спроводи се преко Службе за централизоване јавне набавке у складу са јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије , бр. 124/12, 14/15 и 68/15 ) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Опис предмета јавне набавке , назив и ознака из општег речника :

4/18- Електрична енергија Партија 2 - активна електрична енергија у категорији средњи и ниски напон и широка потрошња

09310000-5-електрична енергија

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Централизована јавна набавка 1/18 Средства за оджавање хигијене ,партија 1- Средства за одржавање и ручно и машинско прање рубља и посуђа 39831000 - Препарати за прање

Предметна јавна набавка спроводи се преко Службе за центрлизоване јавне набавке у складу са јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр.124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника:

Централизована јавна набавка 1/18 Средства за оджавање хигијене ,партија 1- Средства за одржавање и ручно и машинско прање рубља и посуђа

39831000 - Препарати за прање
39831200 - Детерџенти
39831210 - Детерџенти за машине за прање судова
39832000 - Производи за прање посуђа

ОСТАЛА ОБАВЕШТЕЊА

Обавештење о закљученом уговору П1

Oбавештење о закљученом уговору П2

© ЈКП Зеленило-Београд