У складу са Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20- ГВ обустављају се сви започети поступци јавних набавки, осим јавних набавки за које је добијена сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

ЦЈН 9/20 Канцеларијски материјал

Предметна јавна набавка спроводи се преко службе за централизоване јавне набавке у складу са јавним набавкама ( "Сл.гласник РС" бр.124/12,14/15,68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке
Опис предмета јавне набавке,назив и ознака из општег речника:
Централизована јавна набавка 9/20 Канцеларијски материјал

30192000-1 канцеларијски материјал
30197000-6 ситна канцеларијска опрема
30199000-0 канцеларијски материјал од хартије и други артикли

Остала обавештења:

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору Партија 7

Обавештење о закљученом уговору Партија 1

Обавештење о закљученом уговору Партија 6

Обавештење о закљученом уговору Партија 10

Обавештење о закљученом уговору Партија 12

Обавештење о закљученом уговору Партија 11

Обавештење о закљученом уговору Партија 2

Обавештење о закљученом уговору Партија 8

Обавештење о закљученом уговору Партија 9

Обавештење о закљученом уговору Партија 5

© ЈКП Зеленило-Београд