У складу са Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20- ГВ обустављају се сви започети поступци јавних набавки, осим јавних набавки за које је добијена сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

  • Почетна
  • Завршене
  • Централизоване јавне набавке
  • Централизована јавна набавка 4/18 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, Партија 2-Активна електрична енергија у категорији средњи и ниски напон и широка потрошњаа

Централизована јавна набавка 4/18 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, Партија 2-Активна електрична енергија у категорији средњи и ниски напон и широка потрошњаа

Предметна јавна набавка спроводи се преко Службе за централизоване јавне набавке у складу са јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије , бр. 124/12, 14/15 и 68/15 ) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Опис предмета јавне набавке , назив и ознака из општег речника :

4/18- Електрична енергија Партија 2 - активна електрична енергија у категорији средњи и ниски напон и широка потрошња

09310000-5-електрична енергија

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

© ЈКП Зеленило-Београд