У складу са Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20- ГВ обустављају се сви започети поступци јавних набавки, осим јавних набавки за које је добијена сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

Централизована јавна набавка 3/20 Папирна галантерија за одржавање личне хигијене

Предметна јавна набавка спроводи се преко службе за централизоване јавне набавке у складу са јавним набавкама( "Сл.гласник РС" бр.124/12,14/15,68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке
Опис предмета јавне набавке,назив и ознака из општег речника:
Централизована јавна набавка 3/20 Папирна галантерија за одржавање личне хигијене
3376000-5 тоалетна хартија,марамице, пешкири за руке и салвете
33761000-2 тоалетна хартија
33770000-8 хартија за хигијенску употребу
Остала обавештења:
Обавештење о закљученом уговору

© ЈКП Зеленило-Београд