У складу са Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20- ГВ обустављају се сви започети поступци јавних набавки, осим јавних набавки за које је добијена сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

Централизована јавна набавка 2/20 Прибор за одржавање хигијене

Предметна јавна набавка спроводи се преко службе за централизоване јавне набавке у складу са јавним набавкама( "Сл.гласник РС" бр.124/12,14/15,68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке
Опис предмета јавне набавке,назив и ознака из општег речника:
Централизована јавна набавка 2/20 Прибор за одржавање хигијене
39224320 - сунђери

39525800 - крпе за чишћење

39224100 - метле

42968000 - дозатори


Остала обавештења:
Обавештење о закљученом уговору П1

Обавештење о закљученом уговору П4

Обавештење о закљученом уговору П2

Обавештење о закљученом уговору П3

© ЈКП Зеленило-Београд