У складу са Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20- ГВ обустављају се сви започети поступци јавних набавки, осим јавних набавки за које је добијена сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

Централизована јавна набавка 14/20 Погонска горива за моторна возила

Предметна јавна набавка спроводи се преко службе за централизоване јавне набавке у складу са јавним набавкама ( "Сл.гласник РС" бр.124/12,14/15,68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке
Опис предмета јавне набавке,назив и ознака из општег речника:
Централизована јавна набавка 14/20 Погонска горива за моторна возила
09132000 - бензин

09134200 дизел гориво
Остала обавештења:
Обавештење о закљученом уговору П1

Обавештење о закљученом уговору П5

© ЈКП Зеленило-Београд