У складу са Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20- ГВ обустављају се сви започети поступци јавних набавки, осим јавних набавки за које је добијена сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

Централизована јавна набавка 1/20 Средства за одржавање хигијене

Предметна јавна набавка спроводи се преко службе за централизоване јавне набавке у складу са јавним набавкама( "Сл.гласник РС" бр.124/12,14/15,68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке
Опис предмета јавне набавке,назив и ознака из општег речника:
Централизована јавна набавка 1/20 Средства за одржавање хигијене
398000000 - прозводи за чишћење и полирање
39831220 - средства за одстрањивање масноће
39831300 - средства за чишћење пода

39832000-3 производи за прање посуђа
39831210-1 детерџенти за машине за прање судова
39831000-6 препарати за прање
39831200-8 детерџенти
Остала обавештења:
Обавештење о закљученом уговору П2

Обавештење о закљученом уговору П1

© ЈКП Зеленило-Београд