У складу са Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20- ГВ обустављају се сви започети поступци јавних набавки, осим јавних набавки за које је добијена сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

  • Почетна
  • Завршене
  • Централизоване јавне набавке
  • Централизована јавна набавка 1/18 Средства за оджавање хигијене ,партија 1- Средства за одржавање и ручно и машинско прање рубља и посуђа 39831000 - Препарати за прање

Централизована јавна набавка 1/18 Средства за оджавање хигијене ,партија 1- Средства за одржавање и ручно и машинско прање рубља и посуђа 39831000 - Препарати за прање

Предметна јавна набавка спроводи се преко Службе за центрлизоване јавне набавке у складу са јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр.124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника:

Централизована јавна набавка 1/18 Средства за оджавање хигијене ,партија 1- Средства за одржавање и ручно и машинско прање рубља и посуђа

39831000 - Препарати за прање
39831200 - Детерџенти
39831210 - Детерџенти за машине за прање судова
39832000 - Производи за прање посуђа

ОСТАЛА ОБАВЕШТЕЊА

Обавештење о закљученом уговору П1

Oбавештење о закљученом уговору П2

© ЈКП Зеленило-Београд