У складу са Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20- ГВ обустављају се сви започети поступци јавних набавки, осим јавних набавки за које је добијена сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

9/19 Канцеларијски материјал

Предметна јавна набавка спроводи се преко службе за централизоване јавне набавке у складу са јавним набавкама( "Сл.гласник РС" бр.124/12,14/15,68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке
Опис предмета јавне набавке,назив и ознака из општег речника:
Централизована јавна набавка 9/19 Канцеларијски материјал
30192000-1, канцеларијски материјал,301976000-6 ситна канцеларијска опрема , 30199000-0 канцеларијски материјал од хартије и други артикли


Остала обавештења:
Обавештење о закљученом уговору П12

Обавештење о закљученом уговору П10

Обавештење о закљученом уговору П2

Обавештење о закљученом уговору П3

Обавештење о закљученом уговору П7

Обавештење о закљученом уговору П9

Обавештење о закљученом уговору П8

Обавештење о закљученом уговору П5

Обавештење о закљученом уговору П6

Обавештење о закљученом уговору П1

Обавештење о закљученом уговору П11

© ЈКП Зеленило-Београд