У складу са Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20- ГВ обустављају се сви започети поступци јавних набавки, осим јавних набавки за које је добијена сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

  • Почетна
  • Завршене
  • Централизоване јавне набавке
  • 6/18, добра - Енергенти – уља за ложење и гасно уље екстра лако Евро ел -уља за ложење средње С и уља за ложење ниско сумпорно гориво - специјално НСГ-С са испоруком у складишни простор Наручиоца

6/18, добра - Енергенти – уља за ложење и гасно уље екстра лако Евро ел -уља за ложење средње С и уља за ложење ниско сумпорно гориво - специјално НСГ-С са испоруком у складишни простор Наручиоца

Предметна јавна набавка спроводи се преко Службе централизоване јавне набавке у складу са јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије, бр. 124/12 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређију јавне набавке.

 

Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника:

6/18-Енергенти – уља за ложење и гасно уље екстра лако Евро елуља за ложење средње С и уља за ложење ниско сумпорно гориво - специјално НСГ-С са испоруком у складишни простор Наручиоца

09135000-4-уља за ложење

Обавештење о закљученом уговору 6/18

© ЈКП Зеленило-Београд