У складу са Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20- ГВ обустављају се сви започети поступци јавних набавки, осим јавних набавки за које је добијена сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

10/18-РАЧУНАРИ

Предметна јавна набавка  спровооди се преко Службе за централизоване јавне набавке у складу са јавним набавкама ("Службени гласник нрепублике Србије , бр. 124/12, и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Опис предмета јавне набавке , назив и ознака из општег речника:

10/18-РАЧУНАРИ

30213100-5-персонални рачунари

30213100-6-преносиви рачунари

30213300-8-стони рачунари

Обавештење о закљученом уговору 10/18

 

© ЈКП Зеленило-Београд