У складу са Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20- ГВ обустављају се сви започети поступци јавних набавки, осим јавних набавки за које је добијена сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

  • Почетна
  • Завршене
  • Централизоване јавне набавке

Централизоване јавне набавке

6/20 Енергенти - уља за ложење

Предметна јавна набавка спроводи се преко службе за централизоване јавне набавке у складу са јавним набавкама ( "Сл.гласник РС" бр.124/12,14/15,68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке
Опис предмета јавне набавке,назив и ознака из општег речника:
Централизована јавна набавка 6/20 Енергенти - уља за ложење
ОРН 09135000
Остала обавештења:
Обавештење о закљученом уговору

 

ЦЈН 9/20 Канцеларијски материјал

Предметна јавна набавка спроводи се преко службе за централизоване јавне набавке у складу са јавним набавкама ( "Сл.гласник РС" бр.124/12,14/15,68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке
Опис предмета јавне набавке,назив и ознака из општег речника:
Централизована јавна набавка 9/20 Канцеларијски материјал

30192000-1 канцеларијски материјал
30197000-6 ситна канцеларијска опрема
30199000-0 канцеларијски материјал од хартије и други артикли

Остала обавештења:

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору Партија 7

Обавештење о закљученом уговору Партија 1

Обавештење о закљученом уговору Партија 6

Обавештење о закљученом уговору Партија 10

Обавештење о закљученом уговору Партија 12

Обавештење о закљученом уговору Партија 11

Обавештење о закљученом уговору Партија 2

Обавештење о закљученом уговору Партија 8

Обавештење о закљученом уговору Партија 9

Обавештење о закљученом уговору Партија 5

Централизована јавна набавка 1/20 Средства за одржавање хигијене

Предметна јавна набавка спроводи се преко службе за централизоване јавне набавке у складу са јавним набавкама( "Сл.гласник РС" бр.124/12,14/15,68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке
Опис предмета јавне набавке,назив и ознака из општег речника:
Централизована јавна набавка 1/20 Средства за одржавање хигијене
398000000 - прозводи за чишћење и полирање
39831220 - средства за одстрањивање масноће
39831300 - средства за чишћење пода

39832000-3 производи за прање посуђа
39831210-1 детерџенти за машине за прање судова
39831000-6 препарати за прање
39831200-8 детерџенти
Остала обавештења:
Обавештење о закљученом уговору П2

Обавештење о закљученом уговору П1

ЦЈН 4/20 Електрична енергија, електрична енергија са таксама Партија 2- активна електрична енергија у категорији средњи и ниски напон и широка потрошња

Предметна јавна набавка спроводи се преко службе за централизоване јавне набавке у складу са јавним набавкама ( "Сл.гласник РС" бр.124/12,14/15,68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке
Опис предмета јавне набавке,назив и ознака из општег речника:
Централизована јавна набавка 4/20 Електрична енергија, електрична енергија са таксама
Партија 2- активна електрична енергија у категорији средњи и ниски напон и широка потрошња
09310000-5 електрична енергија
Остала обавештења:
Обавештење о закљученом уговору

 

Централизована јавна набавка 3/20 Папирна галантерија за одржавање личне хигијене

Предметна јавна набавка спроводи се преко службе за централизоване јавне набавке у складу са јавним набавкама( "Сл.гласник РС" бр.124/12,14/15,68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке
Опис предмета јавне набавке,назив и ознака из општег речника:
Централизована јавна набавка 3/20 Папирна галантерија за одржавање личне хигијене
3376000-5 тоалетна хартија,марамице, пешкири за руке и салвете
33761000-2 тоалетна хартија
33770000-8 хартија за хигијенску употребу
Остала обавештења:
Обавештење о закљученом уговору

Централизована јавна набавка 14/20 Погонска горива за моторна возила

Предметна јавна набавка спроводи се преко службе за централизоване јавне набавке у складу са јавним набавкама ( "Сл.гласник РС" бр.124/12,14/15,68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке
Опис предмета јавне набавке,назив и ознака из општег речника:
Централизована јавна набавка 14/20 Погонска горива за моторна возила
09132000 - бензин

09134200 дизел гориво
Остала обавештења:
Обавештење о закљученом уговору П1

Обавештење о закљученом уговору П5

© ЈКП Зеленило-Београд