У складу са Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20- ГВ обустављају се сви започети поступци јавних набавки, осим јавних набавки за које је добијена сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

  • Почетна
  • Завршене
  • Централизоване јавне набавке

Централизоване јавне набавке

Централизована јавна набавка 1/9 - СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

Предметна јавна набавка спроводи се преко службе за централизоване јавне набавке у складу са јавним набавкама( "Сл.гласник РС" бр.124/12,14/15,68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке
Опис предмета јавне набавке,назив и ознака из општег речника:
Централизована јавна набавка 1/9 - СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
39800000 - Производи за чишћење и полирање
39831220 - Средства за одстрањивање масноће
39831300 - Средства за чишћење пода
Остала обавештења:
Обавештење о закљученом уговору П2

Oбавештење о закљученом уговору П3

Обавештење о закљученом уговору  П1

Обавештење о закљученом уговору  П4

 

Централизована јавна набавка 3/19 - ПАПИРНА ГАЛАНТЕРИЈА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЛИЧНЕ ХИГИЈЕНЕ

Предметна јавна набавка спроводи се преко службе за централизоване јавне набавке у складу са јавним набавкама( "Сл.гласник РС" бр.124/12,14/15,68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке
Опис предмета јавне набавке,назив и ознака из општег речника:
Централизована јавна набавка Централизована јавна набавка 3/19 - ПАПИРНА ГАЛАНТЕРИЈА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЛИЧНЕ ХИГИЈЕНЕ
33761000 - Тоалетна хартија
33770000 - Хартија за хигијенску употребу
Остала обавештења:
Обавештење о закљученом уговору

 

Централизована јавна набавка 2/19 Прибор за одржавање хигијене

Предметна јавна набавка спроводи се преко службе за централизоване јавне набавке у складу са јавним набавкама( "Сл.гласник РС" бр.124/12,14/15,68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке
Опис предмета јавне набавке,назив и ознака из општег речника:
Централизована јавна набавка 2/19 Прибор за одржавање хигијене
39224320-7 Сунђери; 39525800-6 Крпе за чишћење; 39224100-9 Метле; 42968000-9 Дозатори; 39810000-3 Мирисни препарати и воскови; 33711730-3 Освеживачи ваздуха; 33711730-3 Чачкалице; 39221230-8 Тањирићи; 18424000-7 Рукавице; 39220000-0 Кухињска опрема, предмети за домаћинство и потрепштине за угоститељство
Остала обавештења:
Обавештење о закљученом уговору П1

Oбавештење о закљученом уговору П4

Обавештење о закљученом уговору П3

Oбавештење о закљученом уговору П2

9/19 Канцеларијски материјал

Предметна јавна набавка спроводи се преко службе за централизоване јавне набавке у складу са јавним набавкама( "Сл.гласник РС" бр.124/12,14/15,68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке
Опис предмета јавне набавке,назив и ознака из општег речника:
Централизована јавна набавка 9/19 Канцеларијски материјал
30192000-1, канцеларијски материјал,301976000-6 ситна канцеларијска опрема , 30199000-0 канцеларијски материјал од хартије и други артикли


Остала обавештења:
Обавештење о закљученом уговору П12

Обавештење о закљученом уговору П10

Обавештење о закљученом уговору П2

Обавештење о закљученом уговору П3

Обавештење о закљученом уговору П7

Обавештење о закљученом уговору П9

Обавештење о закљученом уговору П8

Обавештење о закљученом уговору П5

Обавештење о закљученом уговору П6

Обавештење о закљученом уговору П1

Обавештење о закљученом уговору П11

Централизована јавна набавка 3/18 Папирна галантерија за одржавање личне хигијене

Предметна јавна набавка спроводи се преко службе за централизоване јавне набавке у складу са јавним набавкама( "Сл.гласник РС" бр.124/12,14/15,68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке
Опис предмета јавне набавке,назив и ознака из општег речника:
Централизована јавна набавка 3/18 Папирна галантерија за одржавање личне хигијене
33761000 - Тоалетна хартија
Остала обавештења:
Обавештење о закљученом уговору

6/18, добра - Енергенти – уља за ложење и гасно уље екстра лако Евро ел -уља за ложење средње С и уља за ложење ниско сумпорно гориво - специјално НСГ-С са испоруком у складишни простор Наручиоца

Предметна јавна набавка спроводи се преко Службе централизоване јавне набавке у складу са јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије, бр. 124/12 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређију јавне набавке.

 

Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника:

6/18-Енергенти – уља за ложење и гасно уље екстра лако Евро елуља за ложење средње С и уља за ложење ниско сумпорно гориво - специјално НСГ-С са испоруком у складишни простор Наручиоца

09135000-4-уља за ложење

Обавештење о закљученом уговору 6/18

© ЈКП Зеленило-Београд