ЈН 1.2.7/2018- УСЛУГА ИНТЕРНЕТA, Партија 1- Услуга мобилног интернета

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 23.11.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.2.7/2018- УСЛУГА ИНТЕРНЕТA, Партија 1- Услуга мобилног интернета
72400000 – услуге интернета

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
24.12.2018. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
24.12.2018. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Прва измена и допуна конкурсне документације 1 2 7 18 П1

Одлука о додели 1 2 7 18 п1

Обавештење о закљученом уговору 1 2 7 18 п1

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

© ЈКП Зеленило-Београд