ЈН 1.2.47/2018- УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА - ЧИШЋЕЊЕ

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 16.10.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.2.47/2018- УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА - ЧИШЋЕЊЕ
90910000 – услуга чишћења

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=198861

Рок за достављање понуда:
16.11.2018. године до 13 часова
Јавно отварање понуда:
16.11.2018. године у 13 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдговор јн 1.2.47/208. од 19.10.2018. године

Oдговор јн 1.2.47/2018 од 26.10.2018. године

Oдлука о додели уговора

Обавештење о закљученом Уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

© ЈКП Зеленило-Београд