ЈН 1.1.97/2018 – РЕЗАНА ГРАЂА

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 02.11.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

8. ЈН 1.1.97/2018 РЕЗАНА ГРАЂА
03419100- производи од дрвене грађе

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
04.12.2018. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
04.12.2018. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

© ЈКП Зеленило-Београд