ЈН 1.1.95/2018- НАБАВКА АУТОПОДИЗАЧА

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 05.11.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.95/2018- НАБАВКА АУТОПОДИЗАЧА
Назив и ознака из општег речника набавки:
43300000– грађевинске машине и опрема

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
05.12.2018. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
05.12.2018. године. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Појашњење и измена конкурсне документације  16.11.2018

Појашњење конкурсне документације   26.11.2018.

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Остала обавештења

© ЈКП Зеленило-Београд