ЈН 1.1.90 /2018- РЕПРО МАТЕРИЈАЛ ЈЕДНОГОДИШЊИХ ВРСТА У ПРОИЗВОДНИМ ТАЦНАМА

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 20.09.2018 године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

РЕПРО МАТЕРИЈАЛ ЈЕДНОГОДИШЊИХ ВРСТА У ПРОИЗВОДНИМ ТАЦНАМА редни број ЈН 1.1.90/2018
Назив и ознака из општег речника набавки:
031211000 –хортикултурни производи

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
23.10.2018. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
23.10.2018. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измена и допуна конкурсне документације 16.10.2018.

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

© ЈКП Зеленило-Београд