ЈН 1.1.82/2018 НАБАВКА СОФТВЕРА ЗА КОНТРОЛУ ШТАМПЕ (надоградња постојећег решења)

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 26.10.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.82/2018 НАБАВКА СОФТВЕРА ЗА КОНТРОЛУ ШТАМПЕ (надоградња постојећег решења)

48000000 – програмски пакети и информациони системи

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=199646

Рок за достављање понуда:
30.11.2018. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
30.11.2018. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ОД 21.11.2018.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Обавештење о закљученом уговору

 

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

© ЈКП Зеленило-Београд