ЈН 1.1.71/2018 - ХАК

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 06.11.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

43300000– грађевинске машине и опрема

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
07.12.2018. године до 13 часова
Јавно отварање понуда:
07.12.2018. године. године у 13 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 1 1 71 18

Обавештење о закљученом уговору 1 1 71 18

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

© ЈКП Зеленило-Београд